Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3947 : การลงเพิ่มรายวิชา
54114742001
เมื่อ : 19/12/2555 18:58:22
IP : 171.4.133.162
มีผู้เข้าชม 458 ครั้งแล้ว

อยากสอบว่าลงเพิ่มรายวิชา(เลือกเสรี)มีผลกับเกียรตินิยมหรือป่าวค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2555 12:52:00
IP : 10.114.40.92

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี เมื่อศึกษา
ครบตามหลักสูตร แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนี่ง
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ
ศึกษาครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
(๒) สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
(๓) ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน
(๔) ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง
(๕) กำหนดเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ภาค
การศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๑๒ ภาค
การศึกษาสำหรับหลักสูตร ๔ ปี ไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษาสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ ปี ยกเว้นกรณีนักศึกษามีเวลาศึกษาเกินกำหนด แต่ไม่เกินจำนวน
ภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 20/12/2555 12:53:00
IP : 10.114.40.92

ถ้าลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี แล้วเป็นไปตามข้อกำหนดที่อยู่ด้านบ ก็สามารถได้เกี่ยรตินิยมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
51111106049
เมื่อ : 3/1/2556 10:57:00
IP : 180.183.56.186

ลืมเอาใบลงทะเบียนเพิ่มส่งกองทุนตั้งแต่ภาคเรียนที่2/2554 แต่เรียนในรายวิชานี้อาจารย์ก็ส่งเกรดแล้วมีสิทธิ์จบพร้อมเพื่อนมั้ยทำเรื่องจบแล้วด้วย 

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้