Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 397 : การศึกษาภาค กศ.บป.ใช้เวลาเรียนกี่ปีครับ
47112252001
เมื่อ : 20/2/2551 14:53:11
IP : 125.24.141.138
มีผู้เข้าชม 10474 ครั้งแล้ว

การศึกษาภาค กศ.บป.ใช้เวลาเรียนกี่ปีครับ หากเทียบโอนรายวิชาที่จบ.ตรีแล้วรายวิชาที่เทียบโอนต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกรดCใช่มั้ยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/2/2551 18:37:00
IP : 10.114.1.253

การศึกษาภาค กศ.บป.สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือ ภาค กศ.บป. มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 6 ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปีและไม่ต่ำกว่า 12 ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครับ สรุปว่า ถ้าเป็นหลักสูตร 4 ปีถ้าตั้งใจเรียน ก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ภายใน 4 ปี หลักสูตร 2 ปี ก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้ 2 ปีตามระยะเลาที่กำหนดครับ
สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วนั้นผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ
(2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในสถาบันราชภัฏ
(3) ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ
(4) ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน”

ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน

(1) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า C สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
(2) การขอยกเว้นการเรียนจากผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ให้สถาบันราชภัฏกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน โดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบัน
(3) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาพิจารณา
(4) จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่เกินหนึ่งในสามสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กำลังศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
(5) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามข้อ 8 (3) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา”

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 20/2/2551 18:38:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://registrar.nsru.ac.th/know/transfer246.html

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้