Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4573 : ส่งเอกสารการเทียบโอมและยกเว้นรายวิชา
54124702022
เมื่อ : 23/8/2556 15:34:46
IP : 202.151.4.19
มีผู้เข้าชม 379 ครั้งแล้ว

ส่งเอกสารการเทียบโอมและยกเว้นรายวิชา ทั้งหมด 3 วิชา มีวิชา 1.การวิจัยทางธุรกิจเทียบวิชาการประมวลผลการวิจัยธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2.การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2เทียบวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.ระบบฐานข้อมุลกับการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมุลเทียบระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ  เลที่ใบเสร็จชำระเงิน 561003698 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 24/8/2556 15:28:00
IP : 10.114.40.88

เนื่องจาก คำร้องที่นักศึกษาส่งถึงงานทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ครับ ยังขาดประกาศเทียบรายวิชาจากคณะที่นักศึกษายื่นขอเทียบรายวิชา...นักศึกษากรุณาติดต่อส่งเอกสารเพิ่มที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้