Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4642 : เกรดรีไทน์
54124702009
เมื่อ : 2/10/2556 22:36:20
IP : 182.53.179.74
มีผู้เข้าชม 444 ครั้งแล้ว

กษ.บป 4 ปี เกรดเฉลี่ยรวมต้องเท่าไหร่ถึงจะโดนรีไทน์คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/10/2556 9:59:00
IP : 10.114.40.86

นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 6 ที่ 9 ที่ 12 ที่ 15 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้