Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5041 : เกรด 2
55112762060
เมื่อ : 3/5/2557 18:18:36
IP : 171.7.225.224
มีผู้เข้าชม 401 ครั้งแล้ว

แล้ว 1.80 จะขึ้นปี 3 ได้ 
 แต่ต้องเอา เทอม 1   เทอม 2 ตั้งแต่ปี 1 มารวมหรอค่ะ 

หรือแค่ เทอม 1 เทอม 2 ของ ปี2 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/5/2557 23:53:00
IP : 1.47.97.97

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56113602020
เมื่อ : 19/5/2557 10:22:00
IP : 10.114.1.45

นายเนรมิตสิทธิเวชไทย

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้