Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 576 : การเรียนรีเกรด
49123252049
เมื่อ : 26/4/2551 11:18:23
IP : 10.104.1.62
มีผู้เข้าชม 1006 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่าการเรียนรีเกรดที่ไม่พอใจเกรดเดิมแล้วมาลงเรียนใหม่สามารถใช้กับ นศ. รุ่นไหนได้บ้าง ที่สำคัญออกเป็นคำสั่ง หรือ ประกาศมหาวิทยาลัยหรือยัง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 27/4/2551 14:36:00
IP : 10.114.1.253

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
หมวดที่ 5 การประเมินผลการศึกษา ข้อ 31(2) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้น
กรณีที่นักศึกษาประสงค์เรียนซ้ำรายวิชาที่สอบได้แล้วเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนในรายวิชาหนึ่งๆ จะกรำทำได้ไม่เกินสองครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ใช้กับนักศึกษาเข้าปี 2550 เป็นต้นไปค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
kob
เมื่อ : 27/4/2551 14:52:00
IP : 10.114.1.253
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : ระเบียบมหาวิทยาลัย.pdf | ขนาดไฟล์ : 212,556 KB

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้