Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6101 : เกียรตินิยม
57124692016
เมื่อ : 8/6/2559 10:12:57
IP : 110.77.181.172
มีผู้เข้าชม 504 ครั้งแล้ว

กศ.บป. สามารถได้รับเกียรตินิยมมั้ยค่ะ และมีเกณฑ์อย่างไรบ้าง?

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 8/6/2559 14:37:00
IP : 10.114.40.87

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมเหมือนกันค่ะ

เกณฑ์การได้เกียรตินิยม ดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน

4. ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง

5. นักศึกษาภาค กศ.บป. มีเวลาเรียนไม่เกิน 12 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี

6. หากขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษา

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้