Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6505 : การเทียบโอนรายวิชา
60124752017
เมื่อ : 9/10/2560 14:20:53
IP : 103.51.66.84
มีผู้เข้าชม 308 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าเทียบโอนรายวิชาจำเป็นที่จะต้องรหัสวิชาเหมือนกันและชื่อวิชาต้องตรงกับวิชาที่จะเทียบโอนใช่ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 10/10/2560 10:33:00
IP : 10.114.40.113

การเทียบโอนผลการเรียน คือ การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระเทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 กับรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักศึกษาสามารถศึกษาระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ในเล่มคู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 100

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้