Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6586 : แก้ไขรหัสอ้างอิงรายวิชา
56112832035
เมื่อ : 15/12/2560 14:23:22
IP : 27.145.175.67
มีผู้เข้าชม 190 ครั้งแล้ว

ผมได้ทำเรื่องของเปลี่ยนรหัส อ้างอิงรายวิชาไว้ ผลเป็นอนุมัติแล้ว 
เลขที่คำร้อง 45483  
  แต่ปรากฏว่าผลการเรียนของรายวิชาดังกล่าวยังไม่ออกในขณะที่ยื่นคำร้อง
 ซึ่งตอนนี้ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ออกมาแล้ว จึงอยากให้ช่วยปรับแก้ไข  รหัสอ้างอิงรายวิชา  ดังรายวิชาต่อไปนี้ เพื่อให้ครบโครงสร้างหลักสูตร
ภาคเรียนที่1/2560
1) 2000112 การรู้สารสนเทศ 
2) 4000112 การคิดและการแก้ปัญหา
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
56112832035
เมื่อ : 15/12/2560 18:33:00
IP : 27.145.175.67

ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้