Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6604 : ผมแย่แล้วครับเรื่องเกรด I
59112662093
เมื่อ : 4/1/2561 23:46:59
IP : 183.89.120.45
มีผู้เข้าชม 375 ครั้งแล้ว

ทำอย่างไรดีครับ พอดีผมติด I เพราะขาดสอบ เลยนัดื่านอาจารย์ผู้สอนสอบได้จนเสร็จ แต่ผมกลับมาดูเกรดพบว่ายังติด I อยู่เลย เลยคิดว่าผมพลาดอะไรไปแน่ๆ สุดท้ายเป็นอย่างนั้นจริงๆ  นักศึกษำยื่นค ำร้อง ที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
(ส่งภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่เปิดภำคกำรศึกษำของ
ภำคกำรศึกษำถัดไป)
  ผมควรต้องทำอย่างไรดี ตอนนี้เครียดมากๆ เลยครับด้วยความไม่รอบคอบและศึกษาให้ดีก่อน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 5/1/2561 8:52:00
IP : 10.114.40.113

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อส่งผลการเรียนให้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้