Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6619 : เกียรตินิยม
56111646059
เมื่อ : 4/2/2561 22:31:47
IP : 183.89.127.207
มีผู้เข้าชม 373 ครั้งแล้ว

เรียนครุศาสตร์ 5 ปี มีเกณฑ์การให้เกียรตินิยมอันดับที่ 1 กับ 2 อย่างไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 5/2/2561 11:23:00
IP : 10.114.40.113

เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม

1. สำหรับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใด เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน

4. ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในปริญญาที่สอง

5. สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 2
56111646059
เมื่อ : 19/3/2561 16:34:00
IP : 1.46.135.145

ทำไมมีครบตามทุกข้อ แต่ไม่ได้อ่ะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้