Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6629 : ลงเรียนกับภาค กษ.บป.
58114712032
เมื่อ : 19/2/2561 1:18:35
IP : 183.89.125.76
มีผู้เข้าชม 282 ครั้งแล้ว

1.ต้องการลงทะเบียนเรียนกับภาค กษ.บป. ในเทอม 1/2561
2.สามารถลงได้ช่วงเดือนไหน
3.อยากทราบรายวิชาที่เปิดสอนของภาค กษ.บป.

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/2/2561 10:50:00
IP : 10.114.40.93

ตอบคำถาม
1 . ภาคกศ.บป ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปิดประมาณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ครับ
2. จากการตรวจสอบโครงสร้างและแผนการเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษายังขาด รายวิชา 2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้รับผลการเรียนเป็น E
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 รายวิชาดังกล่าวมีเปิดอีกครั้ง
ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครับ
3.รายวิชาดังกล่าว ไม่มีเปิดในภาค กศ.บป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้