Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 6630 : วิชาบังคับ ถ้าได้ไม่ถึงcต้องลงเรียนใหม่ไหมคะ
57111586089
เมื่อ : 19/2/2561 22:58:48
IP : 223.24.61.173
มีผู้เข้าชม 287 ครั้งแล้ว

วิชาบังคับต้องรวมทุกวิชาได้ไม่ต่ำกว่าc หรือว่าวิชาเดียวได้ไม่ต่ำกว่าc ถึงจะต้องลงเรียนใหม่คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/2/2561 9:28:00
IP : 10.114.40.93

ไม่จำเป็น ครับ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ระบุไว้ (จ)ว่า ผลการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 หมายถึง 2 วิชานี้ต้องลงทะเบียนผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า C ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้