Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 826 : ย้ายเอก
51112472100
เมื่อ : 16/9/2551 22:18:41
IP : 117.47.165.177
มีผู้เข้าชม 677 ครั้งแล้ว

จะย้ายเอกต้องทำไงคับ ช่วยหน่อย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2551 10:26:00
IP : 10.114.1.253

สำหรับการย้ายโปรแกรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้นมหาวิทยาลัยมีประกาศสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เรื่อง การเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษา

ด้วยปรากฏว่ามีนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้าศึกษาใหม่ ส่วนหนึ่งมีความประสงค์ ขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา เพื่อให้ตรงกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น สถาบันจึงกำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาของนักศึกษาไว้ ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชา

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาครบทุกภาคเรียนที่กำหนดไว้ตลอดปีการศึกษา

1.2 มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามข้อกำหนดในหลักสูตรของโปรแกรมวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปศึกษา

1.4 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป

2. วิธีการดำเนินการ

2.1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ทุกคณะแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะสามารถรับการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาเข้าเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้รวมกับนักศึกษาที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินหมู่เรียนละ 45 คน

2.2 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้เพียง 1โปรแกรมวิชา ภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

2.3 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการประสานงานกับคณะ เพื่อจัดการทดสอบความรู้ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ

2.4 สถาบันประกาศผลการเปลี่ยนโปรแกรมวิชาแล้ว นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เปลี่ยนโปรแกรมวิชาติดต่อฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการทางทะเบียนต่อไป

อนึ่งการขอเปลี่ยนโปรแกรมวิชาจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว และผู้ที่เปลี่ยนโปรแกรมวิชา จะต้องรับผิดชอบตนเองในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่อาจต้องเรียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียนปกติของโปรแกรมวิชาใหม่ อันอาจทำให้ต้องจบการศึกษาภายหลังกรณีปกติได้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 18/9/2551 10:29:00
IP : 10.114.1.253

สำหรับนักศึกษาที่จะย้ายโปรแกรมวิชาต้องรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ครับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะได้มีประกาศให้ยื่นขอเปลี่ยนโปรแกรมอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดตามความคิดเห็นที่ 1 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
51112482115
เมื่อ : 18/9/2551 20:46:00
IP : 117.47.142.168

ขอบคุณคับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้