Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 999 : รบกวนตอบทีครับเงื่อนไขการรับเกรียตินิยม
47111052015
เมื่อ : 23/11/2551 13:30:15
IP : 10.112.2.106
มีผู้เข้าชม 695 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าต้องสำเร็จการศึกษาได้เกรดเฉลี่ยรวมเท่าไรถึงจะได้เกรียตินิยมและมีเงื่อนไขอะไรบ้างคับทั้งอันดับ 1 และอันดับ 2 และเราจะทราบได้ยังไงต้องยื่นเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือทางมหาวิทยาลัยจะจัดการให้เราครับ

ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 24/11/2551 15:11:00
IP : 192.168.1.72

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
2. ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรติยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและสถาบันแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
3. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
4. นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 14 ภาคเรียนสำหรับหลักสูตร 4 ปี
และถ้าได้เกียรตินิยมไม่ต้องยื่นเรื่อง ทางทะเบียนฯ จะจัดการให้เองค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้