การเข้าสู่ระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

            เนื่องด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ปรับปรุงการเข้าสู่ระบบงานสำหรับนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการใช้งาน Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความกรุณาให้นักศึกษาใช้ Account ที่ได้จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 ในการเข้าใช้งานระบบงานสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
            ในระหว่างนี้นักศึกษาจะใช้งาน Account ที่ได้จากกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

 
การขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

 กรณีนักศึกษาที่ยังไม่มี Account ใช้ Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • นักศึกษาต้องดำเนินการติดต่อขอ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ได้ที่อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ได้ที่นี่ --> คลิก <-- เพื่อนำไปยื่นขอใช้งาน

 กรณีนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • ให้นักศึกษาติดสอบ-สอบถาม ได้ที่อาคาร 15 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรณีพบปัญหาการใช้งานระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา

  • มีปัญหาในการใช้งาน โปรดแจ้ง กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 หรือ
    แจ้งที่โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1204, 1206, 1207
บัณฑิตวิทยาลัย
Contact Info
หากพบปัญหาในการใช้งาน
โปรดติดต่อกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1204
หรือ registrar.nsru@yahoo.co.th