ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

The Development of the Graduate Student's Thesis and Individual Study Progress Tracking System - GTIPS

Nakhon Sawan Rajabhat University

            ระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นระบบที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ กับนักศึกษาซึ่งจะทำให้อาจารย์รู้ความก้าวหน้าของนักศึกษา และกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรได้ อันจะเป็นผลต่อการให้ความช่วยเหลือให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ผู้วิจัยจึง พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์รวมทั้งการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

เข้าสู่ระบบ