พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1 50111206006 นายเอกลักษณ์ เสือนุ่ม 1130010/2560 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
2 52111046059 นายกฤษฎา จันทร์เพ็ญ 1130605/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
3 52111226024 นางสาวอาริสา น้อยแสง 1130632/2560 29 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
4 52112402016 นางสาวระพิน ภู่สิงห์ 1930291/2560 30 พฤษภาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
5 52112452009 นายสงกรานต์ บัณฑิตวุฒิไกร 1830012/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
6 52112502072 นางสาวรัชฎาพร สนไชย 1630264/2560 30 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
7 52113272012 นายดำรงค์ศักดิ์ อยู่ยอด 1730004/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
8 52113272023 นางสาวแสงจันทร์ เฉยแสง 1730005/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
9 52113272026 นายอังคาร พูลสมบัติ 1730017/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
10 52113272029 นายวิโรจน์ สิงห์เถื่อน 1730006/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
11 52113272030 นายพงศกร สายเพ็ชร์ 1730007/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
12 52113272031 นายอดิศร ชัยเดช 1730008/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
13 52113272047 นายอรรถพล เขตกัน 1730009/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
14 52113272073 นายสมภพ กิตติทิวากุล 1730010/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
15 52113412001 นายศุภศิลป์ เผือกจีน 1730011/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
16 52113412015 นางสาวกฤษณา สวัสดิ์ตาล 1730012/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
17 52113412024 นายสกนธ์ วงษ์โก 1730232/2560 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
18 52123252012 นายพันธุ์เทพ เนาวรัตน์ 1730244/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
19 52123252035 นายจตุพล ยอดนิล 1730245/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
20 53111056132 นายนนทกร ขาวพราย 1130733/2559 20 กันยายน 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
21 53111206032 นายศุภชัย เหลืองเลิศขจร 1130559/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
22 53111206123 นายพิพัฒน์ บริสุทธิ์ 1130729/2559 22 กรกฎาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
23 53111206126 นายพลวัฒน์ พบพาน 1130008/2560 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
24 53111316014 นางสาวศรีปัญญา พุกมาก 1130602/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
25 53112442058 นายถิรศักดิ์ กะมุทา 1630268/2560 30 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
26 53112522005 นายนพรัตน์ หมวกขุนทด 1830013/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
27 53113272012 นายวริศพงษ์ บุญส่ง 1730214/2560 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
28 53113412006 นายระพีพัฒน์ ปานดำ 1730019/2560 25 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
29 53113412017 นางสาวณัฐธิดา ปานกลีบ 1730386/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
30 53114512028 นางสาวประกายแก้ว พูลจันทร์ 1330075/2560 29 สิงหาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
31 53114512039 นางสาวชลธิดา จันทรังษ์ 1330083/2560 28 พฤศจิกายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
32 53114522052 นายภานุพงศ์ บุญมี 1430009/2560 28 มีนาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
33 53115732004 นายณัฐวุฒิ โดรณ 1730014/2560 28 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
34 53115732006 นางสาวรัตนา แพรศรี 1730263/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
35 53115732009 นายกิตติคุณ เจแสง 1730264/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
36 53115792033 นางสาวพัชราภรณ์ ชำกุล 1730015/2560 28 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
37 53115812002 นายภาณุพงษ์ อ่ำทุ่งพงษ์ 1730311/2559 29 พฤศจิกายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
38 53121356023 นางสาวสมปอง ฤทธิ์กระจาย 1130669/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
39 53122482003 นางสาวลัดดาวัลย์ ครุฑธจร 1630269/2560 30 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
40 53123272005 นายณรงพล ดวงจินดา 1730323/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
41 53123272014 นายอัครเดช จิตต์เจนกุศล 1730324/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
42 53123272018 นายเนรมิต เหล็กคงสันเทียะ 1730290/2559 22 กันยายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
43 53123272026 นางสาวฐิติมา ใจกัน 1730246/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
44 53123272043 นายรัชศักดิ์ เดิมสมบูรณ์ 1730325/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
45 54111216021 นายวันชนะ กิติกุล 1130633/2560 29 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
46 54111216029 นางสาวกิตติยากร ชัยวงศ์ 1130655/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
47 54111216043 นายสมบูรณ์ วัตทา 1130007/2560 31 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
48 54111566041 นางสาวประไพ บ่วงเพ็ชร 1130560/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
49 54111576090 นางสาวมาลินี อินชูพงษ์ 1130641/2560 8 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
50 54111586070 นางสาวฐิติมา ชัยฤทธิ์ 1130625/2560 25 กรกฎาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/54  หน้าถัดไป > 2 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก