พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
451 55111606032 นางสาววิจิตรา เขียวแก้ว 1130250/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
452 55111606033 นางสาวกนกวรรณ สุมาลี 1130251/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
453 55111606034 นางสาววสุกาญจน์ วันเที่ยง 1130252/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
454 55111606036 นางสาวพรญาณี ศรีสวัสดิ์ 1130253/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
455 55111606037 นายชยุตพล จินดาโสภณกุล 1130254/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
456 55111606038 นางสาวอารีย์รัตน์ สอนคลัง 1130255/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
457 55111606039 นางสาวเสาวภา พรมมา 1130256/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
458 55111606040 นางสาวทิพวรรณ ทิมอุบล 1130257/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
459 55111606041 นางสาวสุนิสา วงรอด 1130258/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
460 55111606042 นางสาวอรุณยุพา อบอาย 1130259/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
461 55111606043 นางสาวธนารีย์ ชุมพล 1130260/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
462 55111606044 นางสาวเกศรา แสงสว่าง 1130261/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
463 55111606046 นายเชิดเกียรติ เก็งเขตร์ 1130262/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
464 55111606047 นายอนุวัต ชลาสินธุ์ 1130263/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
465 55111606048 นางสาวนริศรา รัตนเสถียร 1130264/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
466 55111606049 นายวิษณุ อินสอาดพล 1130265/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
467 55111606051 นางสาวชฎาพร ทับบุญ 1130266/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
468 55111606052 นายณรงค์ณัฐ พึ่งสุธา 1130267/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
469 55111606056 นางสาวพิมพ์พิชฎา พรปรัณชัย 1130268/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
470 55111606057 นางสาววริศรา จับศรทิพย์ 1130269/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
471 55111606058 นางสาวศรัญญา ตลาดเงิน 1130270/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
472 55111606059 นายทักษพร แจ่มศรี 1130271/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
473 55111606060 นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ 1130272/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
474 55111606061 นายพัฒร ลอยเด่น 1130273/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
475 55111606062 นางสาววราภรณ์ บุญคง 1130274/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
476 55111606063 นางสาวศาริณี ขจัด 1130275/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
477 55111606065 นางสาวอารีรัตน์ คชสารทอง 1130276/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
478 55111606068 นายอภิวัฒน์ กวางทอง 1130277/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
479 55111606070 นางสาวสุกัญญา ชั่งหลก 1130278/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
480 55111606071 นางสาวมาริสา กาแดง 1130279/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
481 55111606075 นางสาววัทนา เทียนชัย 1130280/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
482 55111606077 นางสาวพิราพร อยู่สนิท 1130281/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
483 55111606078 นางสาวกุหลาบ น้อยเอี่ยม 1130282/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
484 55111606080 นางสาวขวัญนภา บุญนิธี 1130283/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
485 55111606081 นางสาวโสภิตา สงชนะ 1130284/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
486 55111606082 นายอนุรักษ์ นวลศรี 1130626/2560 28 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
487 55111606084 นางสาวอรอนงค์ มุจรินทร์ 1130285/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
488 55111606085 นางสาวกฤตพร ประจันตะเสน 1130286/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
489 55111606086 นางสาวนิฏฐิตา แจ่มกระจ่าง 1130287/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
490 55111606088 นางสาวผกาพรรณ จันทะ 1130288/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
491 55111606090 นายพิศิษพงษ์ นาคภู่ 1130289/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
492 55111606091 นางสาวภัชญารัตน์ ธรรมสละ 1130290/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
493 55111606092 นางสาวกาญจนา นวดไธสง 1130291/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
494 55111606095 นางสาวปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์ 1130292/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
495 55111606096 นางสาวน้ำผึ้ง โอบอ้อม 1130293/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
496 55111606097 นางสาวจรัสพัฒน์ คำภิธีรัชฌานนท์ 1130294/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
497 55111606098 นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์ 1130295/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
498 55111606099 นางสาวขนิษฐา เรืองคณะ 1130296/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
499 55111616001 นางสาวอำไพ แซ่จิว 1130013/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
500 55111616002 นายปรัชญ์ สร้อยพูล 1130014/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

9 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 10/54  หน้าถัดไป > 11 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก