พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
501 55111616003 นางสาวธัญญลักษณ์ ทับภู 1130015/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
502 55111616004 นางสาวภัคจิรา เมฆาสวัสดิ์วงศ์ 1130016/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
503 55111616005 นายวิรัช อินหัน 1130017/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
504 55111616006 นางสาวสุวิมล แก้วการไร่ 1130018/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
505 55111616007 นางสาววราภรณ์ จันทร์ครุธ 1130019/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
506 55111616008 นายธีระพงศ์ สมบัติมั่นคง 1130020/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
507 55111616009 นายทศพล อินน้ำคบ 1130021/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
508 55111616010 นางสาวอิศราภรณ์ จงชนะ 1130022/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
509 55111616012 นายนัฐพล สุขันธ์ 1130023/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
510 55111616014 นางสาวสุพัตรา พรมทัน 1130024/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
511 55111616015 นายดนัย ฉุนฉิม 1130025/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
512 55111616016 นางสาวดวงพร พูลชาติ 1130026/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
513 55111616018 นายอภิวัฒน์ บุญฤทธิ์ 1130027/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
514 55111616019 นางสาวกนกวรรณ หิรัญ 1130028/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
515 55111616020 นางสาววรรณา สิทธิไกร 1130029/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
516 55111616022 นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหม 1130030/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
517 55111616023 นางสาวรุ่งกาญจน์ หวานจริง 1130031/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
518 55111616024 นางสาววรรณวิศา สาริกูล 1130648/2560 6 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
519 55111616025 นางสาววิไลวัลย์ หิริโอ 1130032/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
520 55111616026 นายภูวนาถ ธรรมายน 1130033/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
521 55111616028 นายจีระศักดิ์ วงษ์นาค 1130034/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
522 55111616029 นางสาวเบญจมาศ หานุ 1130035/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
523 55111616032 นางสาวศศิธร สุขนิมิตร 1130036/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
524 55111616033 นางสาวสิริระวี คุ้มมั่น 1130037/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
525 55111616034 นายศรราม วิเชียรปูน 1130038/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
526 55111616035 นางสาวขวัญภิรมย์ ทัพจันทร์ 1130039/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
527 55111616036 นางสาวสุภาวดี หงษ์เม่น 1130040/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
528 55111616037 นางสาวพาณิภัค ภักดีรักษ์ 1130041/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
529 55111616038 นางสาวกวินทิพย์ ดีทิพย์ 1130042/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
530 55111616039 นางสาวฐิติมา ธรรมนิทัศนา 1130043/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
531 55111616041 นางสาวกาญจนสุดา หมีทอง 1130044/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
532 55111616042 นางสาววัลลภา ขุนจบ 1130045/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
533 55111616043 นางสาวชุฏิมา คงศิริ 1130046/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
534 55111616044 นางสาวสุรัตนา ฉัตรโพธิ์ 1130047/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
535 55111616047 นางสาวกุลฑีรา เทาทา 1130048/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
536 55111616048 นางสาวพัชชา อินสุธา 1130049/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
537 55111616050 นางสาวธนพร สนิทผล 1130050/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
538 55111616051 นางสาวนริศรา การะ 1130051/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
539 55111616053 นางสาวบุษบา ชัยยะ 1130052/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
540 55111616055 นายนคร ประสานไทย 1130053/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
541 55111616058 นางสาวสิริภรณ์ คำพาลี 1130054/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
542 55111616059 นายญาณวุฒิ แสงจำปา 1130055/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
543 55111616060 นายอรรถพล บุญรัตน์ 1130056/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
544 55111616063 นายณัฐพล ปั้นทอง 1130057/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
545 55111616064 นางสาวฉัฏพลอยรังษี เพชรทรรศนีย์ 1130058/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
546 55111616065 นายนพรัตน์ เพชรหิน 1130059/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
547 55111616066 นายดิเรก ทองคำ 1130060/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
548 55111616067 นายวิรุฒ สุวรรณบาง 1130061/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
549 55111616068 นายศิริพงษ์ อู่คงคา 1130062/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
550 55111616069 นางสาวนิลาวัลย์ สมมณี 1130063/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

10 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 11/54  หน้าถัดไป > 12 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก