พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
551 55111616070 นางสาวอรวรรณ แพกระจ่าง 1130064/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
552 55111616071 นางสาวอารีย์ สวนบ่อแร่ 1130065/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
553 55111616072 นางสาวทิพวรรณ ถ้วนถี่ 1130066/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
554 55111616073 นางสาวศศิธร เอี่ยมน้อย 1130067/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
555 55111616075 นายภูริวัจน์ อินทร์เถื่อน 1130068/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
556 55111616076 นางสาวไอลดา ต้นกลั่น 1130069/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
557 55111616077 นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ 1130070/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
558 55111616078 นางสาวพรทิพา สอนสระเกษ 1130071/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
559 55111616079 นายจารุพรรณ สวัสดี 1130072/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
560 55111616080 นางสาววิไลวรรณ สาเลือก 1130073/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
561 55111616081 นางสาวนรินทร์ชญา ทูพันดุง 1130074/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
562 55111616082 นางสาวนลวรรณ เลขะวัฒนะ 1130075/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
563 55111616084 นางสาวจิราภรณ์ แสงจันทร์ 1130076/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
564 55111616085 นายวุฒิชัย สอาดศรี 1130077/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
565 55111616086 นางสาวสุธิดา อิ่มสมบัติ 1130078/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
566 55111616087 นางสาวสุวิดา สุขสุวรรณ 1130079/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
567 55111616088 นายฐิติกานต์ เชื้อชวด 1130080/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
568 55111616089 นางสาวเบญจพร จันทร์มา 1130081/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
569 55111616090 นางสาวชฎาภรณ์ พรมวิหาร 1130082/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
570 55111616091 นายบงกช พุ่มเรือง 1130083/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
571 55111616092 นางสาวเจนจิรา การินทร์ 1130084/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
572 55111616093 นายณัชมน ดำสะดี 1130085/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
573 55111616094 นางสาวจันทร์จิรา แป้นขาว 1130086/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
574 55111616095 นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ 1130087/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
575 55111616096 นายนิรุตต์ ฟักทอง 1130088/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
576 55111616099 นางสาวภาวิณี ม่วงลาย 1130089/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
577 55111616100 นางสาวอนันตญา ผดุงผล 1130090/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
578 55111616103 นางสาวดวงพร จีระดิษฐ์ 1130091/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
579 55111616105 นางสาวนิศารัตน์ พรมเถื่อน 1130655/2560 6 ธันวาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
580 55111626001 นายฐพัชร์ พิลึก 1130617/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
581 55111626002 นายดนุกฤษฎิ์ เอี่ยมสงคราม 1130321/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
582 55111626003 นายธีระศักดิ์ ขำแห้ว 1130322/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
583 55111626004 นางสาวศศิภา ชัยพร 1130323/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
584 55111626005 นายวโรดม เงินสยาม 1130324/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
585 55111626006 นายศิวพันธ์ อยู่คง 1130325/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
586 55111626007 นายเกียรติชัย จันทร์ศรี 1130326/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
587 55111626008 นายศิริพงษ์ อาญาเมือง 1130327/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
588 55111626009 นายอำนาจ ใจบิดา 1130328/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
589 55111626013 นายสรพจน์ พิมสวรรค์ 1130329/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
590 55111626016 นายวุฒิชัย แก้วไพฑูรย์ 1130330/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
591 55111626017 นางสาวอมรรัตน์ หล่ำแก้ว 1130650/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
592 55111626019 นายธนพล ฤทธิมหันต์ 1130331/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
593 55111626020 นางสาวปิยมน ยังหลิม 1130332/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
594 55111626021 นายวรัญญู ศรีสุข 1130333/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
595 55111626022 นายราชศักดิ์ เหลาเกลี้ยง 1130600/2560 25 เมษายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
596 55111626024 นายเมธี สอนไม้ 1130556/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
597 55111626025 นายกฤษฎา หันสันเทียะ 1130557/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
598 55111626032 นางสาวณัฐณิชา ปั้นลาภ 1130334/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
599 55111626033 นายศุภโชค แย้มสุทธิ์ 1130335/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
600 55111626035 นายณัฐวัฒน์ เอกพิสิฐกาญกุล 1130336/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

11 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 12/54  หน้าถัดไป > 13 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก