พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
601 55111626037 นายวศิน พันธเสน 1130337/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
602 55111626038 นางสาวศิริรัตน์ สุขวิชัย 1130338/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
603 55111626039 นางสาวณัฐสุดา จันทร์ศรี 1130339/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
604 55111626040 นายเทิดไท จตุรพรพันธ์ 1130340/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
605 55111626041 นายจตุรงค์ จำรัส 1130341/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
606 55111626042 นายคำรณ มณีฤทธิ์ 1130342/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
607 55111626045 นายดนุพล บุญปลูก 1130343/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
608 55111626047 นายคุณกิตติ ณรงค์เดชกุล 1130344/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
609 55111626048 นายสุทรารมณ์ กิตติพงษ์ 1130345/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
610 55111626051 นายวีรศักดิ์ เปรมสังข์ 1130346/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
611 55111626054 นายภาณุวัฒน์ พันธุ์รู้ดี 1130649/2560 6 พฤศจิกายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
612 55111626055 นายรัตนัย สระทองเงิน 1130347/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
613 55111626057 นายคมศักดิ์ พันธ์สิงห์ 1130348/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
614 55111626058 นายชัชวาลย์ แย้มพ่วง 1130353/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
615 55111626061 นายวีระพงษ์ กรึงไกร 1130354/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
616 55111626064 นายฉัตรชัย เณรแขก 1130355/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
617 55111626068 นายกีรติ ยุบลพันธุ์ 1130356/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
618 55111626073 นายอนุสรณ์ พัดสาริกรรม 1130357/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
619 55111626074 นายวิฑูรย์ ฉัตรทิม 1130358/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
620 55111626076 นางสาวนลินี ศรีขำ 1130644/2560 5 ตุลาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
621 55111626077 นายปรีชา อยู่ป้อม 1130359/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
622 55111626080 นายกิตติภูมิ อุตรา 1130360/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
623 55111626081 นายทวีศักดิ์ แป้นขำ 1130361/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
624 55111626083 นางสาวสิรินาถ ผ่านกลาง 1130362/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
625 55111626085 นายปิยพงษ์ ชิณศรี 1130363/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
626 55111626086 นายสมภพ พุ่มเกิด 1130601/2560 25 เมษายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
627 55111626087 นางสาวกิตติมา สุนทรแย้ม 1130364/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
628 55111626090 นายธีระวุฒิ ดีน้ำ 1130645/2560 5 ตุลาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
629 55111626091 นางสาววรรณภา นวนบริบูรณ์ 1130365/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
630 55111626093 นางสาวชนกนันท์ คล้ายพุ่ม 1130366/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
631 55111626094 นายนิทัศน์ เชื้ออภัย 1130367/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
632 55111626096 นางสาวปวีณา เนตมุก 1130368/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
633 55111626100 นายสุทธิพงษ์ นาเมืองลักษณ์ 1130604/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
634 55111626103 นายวัชกร ภูสุธรรม 1130369/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
635 55111626104 นายอมรเทพ หาญลือ 1130370/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
636 55111626105 นายณัฐพล ศัทธา 1130371/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
637 55111626107 นางสาวพลอยไพลิน สรสิทธิ์ 1130372/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
638 55111626108 นายศุภณัฐ กุลนาดา 1130373/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
639 55111626109 นายวรากร กันวะนา 1130374/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
640 55111626111 นายพัฒนพล อ้นโต 1130375/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
641 55111626113 นางสาวศิริรัตน์ แสงรัตน์ 1130376/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
642 55111626114 นายธนวันต์ คงห้วยรอบ 1130349/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
643 55111626115 นายทัศนัย ฉันทอภิชัย 1130350/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
644 55111626116 นายจีรศักดิ์ อัมพะราม 1130351/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
645 55111626117 นายวรพงษ์ บูรณะพันธุ์ 1130352/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
646 55111626118 นายนิติพัฒน์ ธนเมธีจิรณัฐ 1130635/2560 29 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
647 55111626122 นายจิรภัทร พุ่มส้ม 1130636/2560 29 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
648 55111636001 นายวสันต์ รักษาพล 1130607/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
649 55111636002 นางสาวปรางทอง บุระตะ 1130585/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
650 55111636003 นายปรัชญา ทับกรุง 1130618/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

12 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 13/54  หน้าถัดไป > 14 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก