พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
651 55111636005 นางสาวสุภารัตน์ ภู่เรืองเดช 1130297/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
652 55111636006 นายกฤตชญา วิเลปะนะ 1130298/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
653 55111636008 นางสาวกรกนก นามแดง 1130586/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
654 55111636011 นางสาวอาภัสรา โพธิ์พันธ์ 1130619/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
655 55111636012 นางสาวชลีพร ศรีเดช 1130299/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
656 55111636013 นางสาวธนาภรณ์ พรพระรักษา 1130300/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
657 55111636014 นางสาวอัจฉราพรรณ เพชรแจ่ม 1130301/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
658 55111636015 นางสาวสุภาพร ปานเขียว 1130608/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
659 55111636016 นางสาวสุธิดา หอมลา 1130302/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
660 55111636018 นางสาวสันต์ฤทัย ยมรัตน์ 1130303/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
661 55111636020 นายวิศรุต กลิ่นกระบี่ 1130627/2560 6 กรกฎาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
662 55111636021 นายกิติชัยนันท์ ขันบุญ 1130609/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
663 55111636022 นางสาวสุภาภรณ์ สุเมธรัตน์ 1130597/2560 11 เมษายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
664 55111636023 นายสาธิต บางเหลือม 1130610/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
665 55111636024 นายรัชพงษ์ บุญมี 1130642/2560 8 กันยายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
666 55111636026 นายกิตติชัย พงษ์ประเสริฐ 1130598/2560 11 เมษายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
667 55111636029 นางสาวชุติมา ศรีสำเภา 1130558/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
668 55111636032 นางสาวศรัญญา รักเกษตร์กรรม 1130587/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
669 55111636033 นางสาวภาวิณี ศรีเฉลียว 1130304/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
670 55111636036 นางสาวมุกดา คุณศรี 1130611/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
671 55111636038 นางสาวณหทัย เรืองวงษ์ 1130305/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
672 55111636039 นางสาววิภาพรรณ สังขรัตน์ 1130612/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
673 55111636040 นางสาวแพรวพรรณ เชียงษา 1130306/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
674 55111636041 นายจิรสิน นพวิชัย 1130613/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
675 55111636042 นางสาวรัตนา อินทมาศน์ 1130588/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
676 55111636043 นางสาวชนัญญา บุญช่วย 1130307/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
677 55111636044 นายอมรเทพ ยาทิพย์ 1130614/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
678 55111636046 นางสาวนริศรา เกตุสม 1130308/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
679 55111636047 นายอภิชาติ พงษ์ศศิธร 1130309/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
680 55111636048 นายนันทวัฒน์ จำนงค์โชติ 1130615/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
681 55111636049 นายอนุพงศ์ ภักดีสุข 1130589/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
682 55111636050 นางสาวอักษรสวรรค์ อนุพันธ์วัฒนา 1130590/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
683 55111636052 นายณัฐวุฒิ อาจจีน 1130567/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
684 55111636053 นางสาววารีรัตน์ ชูนพรัตน์ 1130310/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
685 55111636054 นางสาวมนัสชา อิ่มสมบูรณ์ 1130568/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
686 55111636055 นายจาตุรงค์ เอี่ยมรอด 1130628/2560 6 กรกฎาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
687 55111636056 นางสาวชุติมา กรินรัศมี 1130311/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
688 55111636057 นางสาวอรอนงค์ ฆ้องบ้านโข้ง 1130569/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
689 55111636058 นายพงษ์ชัย น้อยทำ 1130591/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
690 55111636060 นางสาวทัศนีย์ ทองศรี 1130576/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
691 55111636062 นางสาวมณฑกานต์ ชุ่มศรี 1130592/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
692 55111636065 นางสาววรรณนิศา เพ็ชรสันทัด 1130312/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
693 55111636069 นางสาวปทุมพร กล้าศึก 1130620/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
694 55111636070 นายศุภสิทธิ์ มั่นเขตวิทย์ 1130621/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
695 55111636071 นางสาวเครือขวัญ เปาจีน 1130593/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
696 55111636073 นางสาวฉัตรสุดา เบ็งทอง 1130594/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
697 55111636074 นางสาวจุฑารัตน์ โอวาท 1130570/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
698 55111636076 นางสาวทัศณี โพธิ์สาย 1130571/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
699 55111636078 นายนิรัณยู มูลเที่ยง 1130595/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
700 55111636079 นายปรัตถกร เชื้อเมืองพาน 1130313/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

13 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 14/54  หน้าถัดไป > 15 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก