พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
701 55111636080 นางสาวพรนภา เปี่ยมถาวร 1130640/2560 8 สิงหาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
702 55111636081 นางสาวอรุณฉาย กุลพงษ์ 1130314/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
703 55111636082 นางสาวมณธิชา ศรีภูธร 1130315/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
704 55111636083 นางสาวสุวิภา กรรณิการ์ 1130316/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
705 55111636084 นางสาวพิชยา กองแก้ว 1130317/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
706 55111636085 นางสาวณัฐธิดา โยธา 1130318/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
707 55111636086 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร์ 1130572/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
708 55111636087 นางสาวนภา สมัครเขตการ 1130577/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
709 55111636088 นางสาวธนาภา ดีเจริญรุ่งเรือง 1130573/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
710 55111636089 นางสาววาสนา แจ้งประดิษฐ 1130319/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
711 55111636090 นางสาวปาริฉัตร รัตนะ 1130574/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
712 55111636091 นายฤทธิรุทร กระแบกหอม 1130575/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
713 55111636092 นางสาวดอกฝิ่น วะสาร 1130320/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
714 55111636093 นายปวัน เพ็งหมู 1130596/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
715 55111646001 นางสาวพจนารถ กรีสุวรรณ์ 1130502/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
716 55111646002 นางสาววิลาสินี บางลี 1130503/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
717 55111646003 นางสาวดวงกมล กองไธสง 1130504/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
718 55111646004 นางสาวถาวรีย์ ขลิบปั้น 1130505/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
719 55111646005 นางสาวขวัญไพร เพ็งกระจ่าง 1130506/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
720 55111646006 นางสาวสุวิญชา ดีเทียน 1130507/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
721 55111646007 นางสาวอภิษฎา แสงสาคร 1130508/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
722 55111646009 นางสาวจิรพร ศรีทอง 1130509/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
723 55111646010 นายนพรัตน์ สุวรรณบัวสด 1130510/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
724 55111646011 นางสาวเมธินี อรุณศิริวัฒโน 1130511/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
725 55111646013 นางสาวณัฐวรรณ เทียมโพธิ์ 1130512/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
726 55111646014 นางสาวนุสรา เกิดแก่น 1130513/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
727 55111646016 นางสาวขวัญใจ สอนผล 1130514/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
728 55111646017 นายณัฐวุฒิ แสงดี 1130515/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
729 55111646018 นางสาวนิสากร ไทยเขียว 1130516/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
730 55111646020 นางสาวธชาษร เหล่าแช่ม 1130656/2560 6 ธันวาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
731 55111646022 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณ์ไพรัช 1130658/2560 6 ธันวาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
732 55111646023 นางสาวนภาพร กักขุนทศ 1130657/2560 6 ธันวาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
733 55111646025 นางสาวพรรณระพี ใจมล 1130517/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
734 55111646028 นางสาวพฤษภา ขุนสิงโต 1130518/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
735 55111646029 นางสาวลักขณา ภูผากัมปนาท 1130519/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
736 55111646030 นางสาวสุพร แซ่กือ 1130520/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
737 55111646031 นางสาวสุนิสา แซ่ย่าง 1130521/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
738 55111646033 นางสาวกฤษณา อภิชัยปานประชา 1130522/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
739 55111646034 นางสาวธิดารัตน์ แสนดวงดี 1130523/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
740 55111646038 นางสาววิชุดา ฤทธิ์ฉ่ำ 1130524/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
741 55111646041 นางสาวนวลนลา สำเภายนต์ 1130525/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
742 55111646044 นายธีรยุทธ เก่งธัญการ 1130526/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
743 55111646046 นางสาวสุภาพร ไล้ตัน 1130527/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
744 55111646047 นางสาววิภาวรรณ แซ่กือ 1130528/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
745 55111646048 นางสาวปิยธิดา อาจจีน 1130529/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
746 55111646049 นางสาวกมลชนก ทาวรรณะ 1130530/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
747 55111646051 นางสาวสาวิตรี คนคล่อง 1130531/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
748 55111646053 นางสาวณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ 1130532/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
749 55111646054 นางสาวดารัตน์ เพิ่มบุญ 1130533/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
750 55111646055 นางสาวนุชนาถ วุฒิยาสาร 1130534/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

14 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 15/54  หน้าถัดไป > 16 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก