พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
751 55111646056 นางสาวณัฐวดี มากทิพย์ 1130535/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
752 55111646060 นางสาวภัทราภรณ์ แดงชาวนา 1130536/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
753 55111646061 นางสาวฐิติพร เสาทอง 1130537/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
754 55111646062 นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิยา 1130538/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
755 55112662026 นายณฐภัทร แย้มแสง 1930047/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
756 55112682004 นางสาวอังคณา จันทอง 1930345/2560 16 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
757 55112722033 นายสุวิชา กิจจาจารย์ 1930205/2559 18 พฤษภาคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
758 55112732003 นางสาวนัฐยา อินทรไพจิตร 1930222/2559 21 มิถุนายน 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
759 55112732008 นายพุทธโชค อุทโท 1930346/2560 17 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
760 55112732011 นายธเนตร พลเสน 1930224/2559 21 มิถุนายน 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
761 55112732022 นายสารัช หาเรือนชีพ 1930226/2559 21 มิถุนายน 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
762 55112732024 นายจิรพันธุ์ พิศอ่อน 1930227/2559 21 มิถุนายน 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
763 55112742031 นางสาวกชภา บุญประเสริฐ 1630236/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
764 55112742071 นายธรรมรงค์ กั้วพิจิตร 1630261/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
765 55112742102 นายวชิระ อรรถสุรสีห์ 1630280/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
766 55112742115 นางสาวณัฐกานต์ เกตุแก้ว 1630462/2559 11 พฤศจิกายน 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
767 55112742123 นางสาวปรียานุช สีทอง 1630470/2559 27 ธันวาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
768 55112742136 นางสาววัชราภรณ์ เหล่าอินทร์ 1630015/2560 28 มีนาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
769 55112742143 นางสาวธิดาแก้ว วิเชียรสันต์ 1630007/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
770 55112742145 นายจักรวาล ทองเป้า 1630296/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
771 55112742148 นางสาวสุพัตรา สุราชาติ 1630297/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
772 55112742152 นางสาวกาญจนา วิริยม 1630454/2559 25 ตุลาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
773 55112752044 นางสาวธันย์ชนก หิริโอ 1630376/2559 9 สิงหาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
774 55112752045 นางสาวทิพวรรณ ศรลัมภ์ 1630377/2559 9 สิงหาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
775 55112752070 นางสาวเสาวณีย์ พุกเกิด 1630353/2560 13 ธันวาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
776 55112752105 นางสาวศศิกร ภู่เพชร 1630002/2560 6 มกราคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
777 55112752152 นางสาวกนกวรรณ ธีระชีพ 1630318/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
778 55112752174 นายดยุคค์ ดีสุข 1630318/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
779 55112762086 นายถาวรศักดิ์ สร้อยทองพูล 1630008/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
780 55112762125 นายธีรศักดิ์ นิลทมร 1630003/2560 31 มกราคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
781 55112762133 นางสาวกาญจนา ปั่นพุด 1630312/2560 4 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
782 55112762169 นางสาวรัตนา ปัญญาฤทธิ์ 1630306/2560 14 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
783 55112762189 นางสาวสุปาณี นิเทศธัญกิจ 1630307/2560 14 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
784 55112772025 นางสาววงพลอย ลี่อำนวยเจริญ 1630207/2559 13 กรกฎาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
785 55112772051 นางสาวสุภัค กุณศรี 1630356/2560 13 ธันวาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
786 55112782010 นางสาวชมพูนุท ภูมิสัตย์ 1830046/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
787 55112802075 นายชาคิต วรรณศรี 1230006/2560 28 มีนาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
788 55112802101 นางสาวสุกัญญา ขันทอง 1230011/2560 30 พฤษภาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
789 55112832027 นางสาวขวัญฤทัย บุตรดา 1930187/2559 10 พฤษภาคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
790 55113532018 นายอมรินทร์ บุญศิริ 1730245/2559 30 มิถุนายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
791 55113532023 นางสาวสิริพร ระวังภัย 1730286/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
792 55113542041 นายชิงชัย บุญประเสริฐ 1730157/2559 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
793 55113572017 นางสาวธนาภรณ์ หลามสวน 1730239/2560 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
794 55113572055 นางสาววิจิตรา กล่อมกำเนิด 1730218/2559 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
795 55113582004 นางสาวนฤมล กลีบจันทร์ 1730388/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
796 55113582012 นางสาวยุพา ดวงลาพิมพ์ 1730308/2560 11 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
797 55113582023 นางสาวณัฐมน ทองกล่ำ 1730115/2559 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
798 55113582032 นางสาวสุทธินันท์ พุ่มโพธิ์ 1730287/2559 22 กันยายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
799 55113582154 นางสาวชลธิชา อินอ่อน 1730020/2559 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
800 55113582166 นางสาววราภรณ์ สุงเรือง 1730028/2559 10 พฤษภาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

15 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 16/54  หน้าถัดไป > 17 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก