พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
801 55113582192 นางสาวพนิดา สุขตา 1730213/2560 26 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
802 55113602006 นางสาวภัทรพร กลิ่นทอง 1730389/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
803 55113602007 นายชัยวัฒน์ ราชนู 1730351/2559 14 ธันวาคม 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
804 55113602008 นายจีระศักดิ์ สร้อยสน 1730287/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
805 55113612004 นายยุทธพงษ์ ธงชัย 1730256/2559 30 มิถุนายน 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
806 55113622024 นางสาวกนกกานต์ ชูจำปา 1930046/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
807 55114632012 นางสาวปิยพร ใจปราง 1930285/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
808 55114632014 นางสาวระวีวรรณ เจริญผล 1930072/2559 10 พฤษภาคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
809 55114632042 นางสาวณัฐวรรณ กล่อมอู่ 1930298/2560 27 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
810 55114632083 นางสาวกัณฐมณี ไกรวงษ์ 1930084/2559 10 พฤษภาคม 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
811 55114632093 นายปริเยศ พิมพ์สุวรรณ 1930294/2560 5 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
812 55114632094 นางสาวณิชาภัทร เครือรัตนไพบูลย์ 1930287/2560 3 พฤษภาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
813 55114632095 นายเพชร ยิ้มจันทร์ 1930288/2560 3 พฤษภาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
814 55114652073 นางสาวศิริวรรณ เขียนศรี 1430005/2560 31 มกราคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
815 55114652112 นางสาวณภัทร ถนอมกล่อม 1430212/2559 16 มิถุนายน 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
816 55114662014 นายผดุงเกียรติ บุญศรี 1430210/2559 10 พฤษภาคม 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
817 55114662077 นายสิรธีร์ สุปัญโญ 1430293/2559 22 กันยายน 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
818 55114712014 นายธนภัทร ตะติยา 1330003/2559 10 พฤษภาคม 2559 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
819 55114712020 นายจักรวาล สาวันดี 1330001/2560 31 มกราคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
820 55114712025 นางสาวพนัชกร กาสี 1330061/2560 3 พฤษภาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
821 55114712073 นายสมศักดิ์ สุขชม 1330002/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
822 55114712087 นายวีรวรรณ์ แจ้งจิตร 1330004/2560 3 มีนาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
823 55114712094 นายธีรยุทธ คะลา 1330003/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
824 55114712109 นางสาวปรียพัศ สุขเลิศแล้ว 1330060/2560 25 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
825 55114732010 นางสาวรภัสศา จันทร์นุ่ม 2030021/2560 4 ธันวาคม 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
826 55115212014 นายสุริยา ขุนแสง 1730236/2560 25 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
827 55115212018 นายรักษ์ศิลป์ หนูเถื่อน 1730020/2560 25 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
828 55115212023 นายการัณย์ มีแก้ว 1730306/2560 29 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
829 55115252001 นายอานนท์ จันทา 2530001/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
830 55115252003 นายเจษจรินทร์ โสสุด 2530002/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
831 55115252012 นางสาวศศิธร ดีด้วง 2530003/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
832 55115252018 นายณัฐพล จิตรทอง 2530004/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
833 55115252019 นายอิทธิพร กล้าดี 2530005/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
834 55115252024 นายธีรยุทธ กุลชา 2530006/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
835 55115252025 นายอรรถพล งาเนียม 2530007/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
836 55115252026 นายศิริศักดิ์ ฟองเปี้ย 2530008/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
837 55115252028 นางสาวกานต์นภา พิมพ์หนู 2530009/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
838 55115252030 นายวีรยุทธ เป้ป้อม 2530010/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
839 55115252031 นายชลธิฒ จันศิริ 2530011/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
840 55115252033 นายจันทร พลอยมะณี 2530012/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
841 55115252034 นายวิษณุ คำนวนมิตร 2530013/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
842 55115252040 นายนิรัติศัย วงค์พราหมณ์ 2530014/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
843 55115252042 นางสาวลูกเกด นาคแก้ว 2530015/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
844 55115252047 นายพิทยา ศรีบุญนาค 2530016/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
845 55115252048 นายณัฐพล บูระภาพ 2530017/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
846 55115252049 นายกิตตินันท์ ไม้สน 2530018/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
847 55115252053 นายกวินพัฒน์ ผลประเสริฐ 2530019/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
848 55115252055 นายณัฐพล จันทร์เชย 2530020/2560 31 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
849 55115262003 นายศุภากร อุบลเขียว 1830040/2560 27 พฤศจิกายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
850 55115272020 นายอธิบดี กลิ่นเก้างิ้ว 1830011/2560 12 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี

16 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 17/54  หน้าถัดไป > 18 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก