พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
851 55115272021 นางสาวจินดาพร ศรีกลัด 1830020/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
852 55115272023 นายศิวดล สินชัย 1830022/2559 17 สิงหาคม 2559 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
853 55115272043 นางสาวณิชชยา บรรพหาร 1830001/2560 13 มกราคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
854 55115272051 นายพนธกร สนธิรักษ์ 1830002/2560 13 มกราคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
855 55115302017 นายวิทวัส มาตรง 2130001/2560 28 มีนาคม 2560 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
856 55122662015 นางสาวจิราวรรณ คำเพชร 1930295/2560 5 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
857 55122662016 นายเกริกเกียรติ จันทร์เสน่ห์ 1930313/2559 12 กันยายน 2559 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
858 55122662023 นางสาวเปรมิกา โพธิ์สิงห์ 1930347/2560 17 ตุลาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
859 55122762061 นายเฉลิมวัฒน์ เกิดขันหมาก 1630004/2560 31 มกราคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
860 55122802006 นายศุภณัฐ กวางทุม 1230005/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
861 55122802050 นายธีรภัทร ขัดปัญญา 1230004/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
862 55123532002 สิบเอกชัยวัฒน์ จันทา 1730303/2560 29 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
863 55124662008 นางสาวเปมิกา เกล็ดประทุม 1430119/2559 2 พฤษภาคม 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
864 55124662011 นายกรทักษ์ คันศร 1430294/2560 4 ธันวาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
865 55124672034 นายทรงโสภณ ธารา 1430007/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
866 55124672035 นางสาวปาริชาติ แก้วสะอาด 1430008/2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
867 55124702020 นางสาวฐานะมาศ แสงจันทร์ 1430007/2559 5 มกราคม 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
868 56112662001 นางสาวมนัญชยา รัศมี 1930350/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
869 56112662002 นางสาวปรียาภรณ์ กล้ากสิการณ์ 1930085/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
870 56112662004 นางสาวณิชาภัทร สมทอง 1930086/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
871 56112662005 นางสาวนิภา วารี 1930087/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
872 56112662006 นางสาวสุธินันท์ มหาวงศ์ 1930088/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
873 56112662009 นางสาวสุนิสา กัณฐะทอง 1930089/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
874 56112662010 นางสาวกรกช ปราณี 1930090/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
875 56112662013 นางสาวศิริลักษณ์ ขุมโมกข์ 1930091/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
876 56112662017 นายเตชินท์ ขวัญชื่น 1930092/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
877 56112662019 นางสาวกนกวรรณ ทองอนันต์ 1930362/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
878 56112662020 นางสาวอนัญญา ฤทธิ์เต็ม 1930093/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
879 56112662021 นางสาวพรพิสุทธิ์ หัตถมาศ 1930094/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
880 56112662022 นางสาวภาวินี ไทยสุวรรณ 1930095/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
881 56112662027 นางสาวอารียา พูลศรี 1930096/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
882 56112662028 นายศุภชัย โตอุดมเวช 1930097/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
883 56112662029 นางสาวสายรุ้ง สังจังวาง 1930098/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
884 56112662031 นางสาววรยา จันทร์สอน 1930099/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
885 56112662032 นายกิตติพงษ์ อินทริต 1930100/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
886 56112662033 นางสาวบงกช แสนใจธรรม 1930101/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
887 56112662035 นางสาวณัฐสิมา ไม้สูงเนิน 1930102/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
888 56112662038 นางสาวรสิตา นุชสาย 1930103/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
889 56112662039 นางสาวรัชนีกร แก่นแก้ว 1930104/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
890 56112662040 นางสาววนิดา บุญตา 1930105/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
891 56112662042 นางสาวทุติยาภรณ์ นุ้ยเงิน 1930351/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
892 56112662043 นางสาวปลายฝน สูงดี 1930106/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
893 56112662044 นางสาววันทนา จิ๋วรี 1930107/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
894 56112662045 นางสาวมัชฌิมา อุทธสิงห์ 1930108/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
895 56112662046 นายภาณุพงศ์ เลิศฤทธิ์ 1930109/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
896 56112662047 นางสาวฐิศิรักน์ บุญรอด 1930352/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
897 56112662049 นางสาวศรัณยา ประเสริฐสังข์ 1930353/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
898 56112662052 นางสาวพัชรี ถนอมเงิน 1930110/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
899 56112662053 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจิมเมือง 1930282/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
900 56112662054 นางสาวสมัญญา น้ำไกร 1930111/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

17 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 18/54  หน้าถัดไป > 19 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก