พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
901 56112662055 นางสาววิชุอร ไทยวัฒนะ 1930112/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
902 56112662056 นายพีระวัฒน์ แววคล้ายหงษ์ 1930354/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
903 56112662058 นางสาวอัณศยา ทองดอนเถื่อน 1930113/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
904 56112662060 นางสาวสุจิรา สุทธิเสถียร 1930114/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
905 56112662062 นางสาวโชษิตา วันจันทร์ 1930115/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
906 56112662063 นางสาวดาราณี คล้ายคลึง 1930116/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
907 56112662064 นางสาวสุภาภรณ์ พวงสมบัติ 1930117/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
908 56112662065 นางสาวภัทรกันย์ หุนนารา 1930118/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
909 56112662066 นางสาวพิมพ์วิภา สิทธิชาติ 1930119/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
910 56112662067 นายศรายุทธ วงษ์ครุฑ 1930120/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
911 56112662068 นางสาวจิราศรี พิลึก 1930121/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
912 56112662069 นางสาวณัฐกฤตา สุวาท 1930122/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
913 56112662070 นางสาวจีรวัฒน์ เมณฑ์กูล 1930355/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
914 56112662073 นางสาวธัญญารัตน์ พิลึก 1930356/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
915 56112662074 นางสาวปาหนัน ปาคลอง 1930283/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
916 56112662077 นางสาวสุนันทา ไทยสา 1930123/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
917 56112662078 นายวรเดช มนัสมโนธรรม 1930359/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
918 56112682003 นางสาวรสสุคนธ์ โพธิ์ขวัญ 1930196/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
919 56112682006 นางสาวพิชญา ทิพยัคฆ์ 1930197/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
920 56112682007 นางสาวสุพัตรา อรรถพันธ์ 1930198/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
921 56112682008 นางสาวปาริชาต บุญทัย 1930199/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
922 56112682009 นางสาวขวัญรุ่ง มะลิแย้ม 1930200/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
923 56112682012 นางสาวรัชดาพร ภูกันแก้ว 1930201/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
924 56112682014 นางสาวสุรีมาศ ปรีชา 1930202/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
925 56112682021 นางสาวปิยมาส วัดสิงห์ 1930203/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
926 56112682022 นางสาวปวีณ์พร แหนบทอง 1930204/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
927 56112682025 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เทียน 1930205/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
928 56112682027 นางสาวสุธิดา โพธา 1930206/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
929 56112682028 นางสาวขวัญประภา พุฒทอง 1930207/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
930 56112682029 นางสาวสุภาวิตา ชิขุนทด 1930208/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
931 56112682032 นางสาวกาญจนา พรมแจ้ง 1930209/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
932 56112682033 นางสาวพิมพ์วิภา ทองแฉล้ม 1930210/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
933 56112682034 นางสาวปภัสรา สะทองอ๊อด 1930211/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
934 56112682035 นางสาวรัตติยา พรมศักดิ์ 1930212/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
935 56112682036 นางสาววาสนา สุวรรณระ 1930363/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
936 56112682041 นางสาวธนาภรณ์ ประพัสร 1930213/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
937 56112682043 นายฉัตชนัน พ่วงรอด 1930214/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
938 56112682044 นางสาวนาฏญา เทพรักษ์ 1930215/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
939 56112682045 นายอานนท์ โพธิ์เกตุ 1930216/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
940 56112682047 นางสาวพัฒชา มินทยัก 1930217/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
941 56112682048 นางสาวรุ่งนภา รักศรี 1930218/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
942 56112682049 นางสาวชุติมา แก้วรัดดา 1930219/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
943 56112682050 นางสาวชุติมา ยุนิลา 1930220/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
944 56112682051 นางสาวพุชิ นกดำ 1930221/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
945 56112682052 นางสาวอรุณรัตน์ ชาวเขา 1930222/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
946 56112682055 นางสาวอนุชตา แก้วจุฬา 1930223/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
947 56112682058 นางสาวสุกัญญา พระยาคำ 1930224/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
948 56112682059 นางสาวสุณิสา สิระวัตร 1930289/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
949 56112682061 นางสาวเพชรรัตน์ นาคสนิท 1930225/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
950 56112682062 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยศนันท์ 1930226/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

18 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 19/54  หน้าถัดไป > 20 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก