พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
51 54111596025 นางสาวสุนิสา หมั่นเขตรกรณ์ 1130461/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
52 54111596051 นายศรราม รูปสอาด 1130481/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
53 54111596053 นางสาวนันทนา มีทอง 1130001/2560 6 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
54 54111596071 นางสาวมณฑิรา เทศนีย์ 1130495/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
55 54111596077 นางสาวสกุนา คัชมาตย์ 1130005/2560 31 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
56 54111596100 นางสาวสุพิชญา หาแก้ว 1130518/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
57 54111596102 นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง 1130011/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
58 54111596105 นางสาวประภัสสร ชินโคตร 1130522/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
59 54111596114 นางสาวนลินพร สงใย 1130012/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
60 54111596126 นางสาวแสงทิพย์ เล่าเขตกิจ 1130534/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
61 54111606029 นายชินวัฒน์ เหลืออ่อน 1130728/2559 6 มิถุนายน 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
62 54111606049 นางสาวนิสา นวนจันทร์ 1130002/2560 6 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
63 54111606055 นางสาวไพรินทร์ เจริญโพธิ์ 1130003/2560 6 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
64 54111606056 นางสาวกิตติมา เกตุหนู 1130004/2560 6 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
65 54111616100 นายพัฒนา ชัยชนะ 1130554/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
66 54111626054 นางสาวจินดารัตน์ เมรุวัย 1130580/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
67 54111626068 นายยอดธง กลายสุข 1130009/2560 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
68 54111626079 นางสาวสาธิกา บัวบาน 1130599/2560 25 เมษายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
69 54111626082 นายพีรวัส สุบินดี 1130591/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
70 54111626085 นายเสรีภาพ พรหมฤดี 1130594/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
71 54111626096 นายณัฐพล ภู่ฉัตร์ 1130622/2560 27 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
72 54111626102 นายชัยวัฒน์ ภู่สีทอง 1130623/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
73 54111636018 นายณัฐวุฒิ พ่วงสำเภา 1130180/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
74 54111636021 นายผดุงเกียรติ โพธิ 1130006/2560 31 มกราคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
75 54111636041 นางสาวโยษิตา จุลมุสิก 1130624/2560 5 มิถุนายน 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
76 54111636061 นายธวัชชัย กุหลาบศรี 1130210/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
77 54111636067 นายศักรินทร์ พวงทองแค 1130643/2560 5 ตุลาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
78 54111636083 นางสาวมินตรา คงกล่อม 1130224/2559 2 มีนาคม 2559 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
79 54111646014 นางสาวศิริรัตน์ คชสิทธิ์ 1130561/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
80 54111646034 นางสาวกนกวรรณ ขานดำ 1130603/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
81 54111646062 นายสาธิต ดวงตาเสือ 1130653/2560 6 ธันวาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
82 54111646069 นางสาวจุฑามาศ แซมเขียว 1130654/2560 6 ธันวาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
83 54112662010 นายมนตรี เรือนเย็น 1930286/2560 30 พฤษภาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
84 54112662037 นายมหรรณพ โรหิตาภิรมย์ 1930349/2560 24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
85 54112682033 นางสาวกนกพร สาริพันธุ์ 1930330/2560 31 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
86 54112732013 นางสาวกรวิกา สุขประเสริฐ 1930312/2560 29 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
87 54112742119 สิบตำรวจตรีอภินันท์ วงษ์จันทร์ 1630266/2560 3 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
88 54112752059 นายสิทธิพล สิงห์ทอง 1630267/2560 3 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
89 54112762106 นายธนาฤทธิ์ คุณาปราโมทย์ 1630352/2560 13 ธันวาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
90 54113532027 นายวงศ์วิจิตร รถมณี 1730003/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
91 54113532058 นายสุธากร สอนราช 1730233/2560 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
92 54113542018 นายภรณรงค์ ติยะศรี 1730364/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
93 54113542030 นายนววัฒน์ อุดมนิทัศน์ 1730365/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
94 54113572032 นางสาวประดิษฐา บุญโสม 1730013/2560 15 มีนาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
95 54113602008 นางสาวศศิธร ภูสันต์ 1730253/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
96 54113602010 นางสาวสุนิศา ศรีสวัสดิ์ 1730211/2560 26 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
97 54113602011 นายวิวัฒน์ ปุ่นเอื้อง 1730387/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
98 54113602019 นางสาวเบญจพร ยิ้มเจริญ 1730212/2560 26 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
99 54114672022 นางสาวสุภาวดี พิมพ์วงค์ 1430272/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
100 54114672084 นางสาวณัชชา บัวทิม 1430004/2560 31 มกราคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

1 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 2/54  หน้าถัดไป > 3 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก