พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
951 56112682063 นางสาวอันธริกา พงษ์สระพัง 1930227/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
952 56112682064 นางสาววราภรณ์ ทั่งศิริ 1930228/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
953 56112682065 นางสาวเกษมศรี โมราสุข 1930229/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
954 56112682066 นางสาวนวพร สายไหม 1930230/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
955 56112682067 นางสาวจันจิรา อภัยภักดิ์ 1930231/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
956 56112682068 นางสาวอนัสตา คำนิกร 1930232/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
957 56112682069 นางสาวนภัสรา เจนจบ 1930233/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
958 56112692002 นางสาวตรีรัก สุดสอาด 1930234/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
959 56112692003 นางสาวนิตยา บุญโพธิ์ 1930235/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
960 56112692004 นางสาวชุติมา นกทนงค์ 1930296/2560 5 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
961 56112692005 นางสาวใบเตย แจ่มอ่วม 1930236/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
962 56112692006 นางสาวจันทร์วิมล อินทนนท์ 1930237/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
963 56112692008 นางสาวยุพาลักษณ์ จันทรา 1930238/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
964 56112692009 นางสาวอรอนงค์ สุขมา 1930239/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
965 56112692010 นางสาวขวัญฤทัย เทียนชัย 1930240/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
966 56112692012 นางสาวกิตติยา วาระวิชะนี 1930241/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
967 56112692014 นางสาวกมลวรรณ หนองคาย 1930242/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
968 56112692018 นางสาวสุกัญญา พุ่มจันทร์ 1930243/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
969 56112692019 นางสาวกรรณิการ์ เทียมแก้ว 1930244/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
970 56112692022 นางสาวศิริลักษณ์ ยิ้มพะวัน 1930245/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
971 56112692025 นางสาวชุตินันท์ หอมกระโทก 1930246/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
972 56112692027 นายไชยันต์ เดชาวัตสกุล 1930247/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
973 56112692029 นางสาวสุธาสินี เปาจีน 1930248/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
974 56112692030 นายศุภชัย ตาทิพย์ 1930249/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
975 56112692033 นางสาวยุพารัตน์ คามบุตร 1930250/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
976 56112692034 นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสอาด 1930251/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
977 56112692035 นางสาวเฟื่องฟ้า จันทร์ลอย 1930252/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
978 56112692037 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งสุข 1930253/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
979 56112692038 นางสาวณิชากาญจน์ คงคาอินทร์ 1930254/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
980 56112692039 นางสาวนารีรัตน์ สุทธิศักดิ์ 1930255/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
981 56112692040 นางสาวพรทิพย์ จักกระโทก 1930256/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
982 56112692042 นางสาวฉวีวรรณ ปุ้ยทอง 1930257/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
983 56112692046 นายวิศรุต ศรีทัศน์ 1930258/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
984 56112692049 นางสาวปิยนุช กลิ่นบัวขาว 1930259/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
985 56112692051 นางสาวกนกพร ก้ามสันเทียะ 1930305/2560 25 กรกฎาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
986 56112692054 นางสาวธนิษฐา ขำทับ 1930260/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
987 56112692055 นางสาวเบญจวรรณ ต่วนชัย 1930261/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
988 56112692056 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีลักษณ์ 1930262/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
989 56112692059 นางสาวภัทราพร วาจาชอบ 1930263/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
990 56112692063 นายเตมีย์  ผึ่งสะอาด 1930264/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
991 56112692064 นายอธิษฐ์ ทองสวน 1930265/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
992 56112692066 นายรัตน์ตระกูล พรหมสำเภา 1930266/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
993 56112692070 นางสาวกิติญา อภิสิตานนท์ 1930267/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
994 56112692071 นางสาวพัชรินทร์ คุ่ยจาด 1930268/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
995 56112692072 นายจิโรจน์ เสนีย์ 1930269/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
996 56112692073 นางสาวชลลดา แพรคล้าย 1930364/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
997 56112692074 นายทรงเกียรติ์ โพคำ 1930270/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
998 56112692075 นางสาวกนิษฐา ขาวใส 1930365/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
999 56112692076 นางสาวศิริพร ขุนพิลึก 1930299/2560 27 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1000 56112692077 นางสาวดุสิดา พันธ์เรือง 1930271/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

19 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 20/54  หน้าถัดไป > 21 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก