พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1001 56112692079 นางสาวโชติรส พูลคล้าย 1930311/2560 29 สิงหาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1002 56112692082 นางสาวภัทรวดี เปรมจิตร 1930272/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1003 56112692096 นางสาวสุทธิดา พรมแก้วต่อ 1930273/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1004 56112692097 นายสุทธิพจน์ ม่วงทอง 1930297/2560 5 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1005 56112692098 นายนิพนธ์ ดีศรี 1930274/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1006 56112692099 นางสาวศุภนิดา เขียววร 1930275/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1007 56112692100 นางสาวอรุณโรจน์ รามเกียรติศักดิ์ 1930276/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1008 56112692101 นายสุวิจักขณ์ ทับทอง 1930277/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1009 56112692102 นายสิรวิชญ์ วิสิทธิ์ศาสตร์ 1930278/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1010 56112692107 นายอรรถพล รอดพูล 1930328/2560 3 พฤษภาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1011 56112722001 นางสาวสุนีย์รัตน์ คชินทร 1930001/2560 31 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1012 56112722008 นางสาวปฏิณญา เจริญผล 1930052/2560 28 มีนาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1013 56112722011 นางสาววลัยลักษณ์ โฉมศรี 1930003/2560 31 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1014 56112722017 นายณัฐวัตร ปานเมือง 1930053/2560 28 มีนาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1015 56112722027 นางสาวพัชรพร ปลื้มกมล 1930124/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1016 56112722028 นางสาวกาญจนา ทรัพย์ปราช 1930002/2560 31 มกราคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1017 56112722029 นายเกียรติศักดิ์ ไชยบำรุง 1930054/2560 28 มีนาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1018 56112722033 นายวรพล  แย้มกลิ่น 1930055/2560 28 มีนาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1019 56112732008 นางสาวปารีณา พรมสวาท 1930300/2560 27 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1020 56112732022 นางสาวเบญจมาศ ชาวนาฝ้าย 1930301/2560 27 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1021 56112732023 นางสาวธนภัสสร์ แสนวงศ์ 1930302/2560 27 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1022 56112732025 นายสรวิช ยิ้มรอด 1930292/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1023 56112732040 นางสาวปัฐมาวดี ทวีกสิกรรม 1930293/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1024 56112732050 นางสาวมณฑา อ้นวันนา 1930309/2560 14 กรกฎาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1025 56112732055 นางสาวเสาวนีย์ ศรีมาเกิด 1930366/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1026 56112742002 นางสาวอรอุมา ขันสิงหา 1630016/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1027 56112742003 นางสาวนันทิยา กันหยุย 1630337/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1028 56112742004 นางสาวณัชชา โพธิ์เจริญ 1630017/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1029 56112742005 นายธีรพล โพธิ์คำ 1630018/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1030 56112742009 นางสาวรัตนาพร ทองบุญ 1630019/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1031 56112742012 นายอดิศร ม่วงเดช 1630020/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1032 56112742013 นางสาวสุปราณี เภตรา 1630315/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1033 56112742014 นายอนุชา น้อยกลัด 1630021/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1034 56112742015 นางสาวปวีณา น้อยตะวัน 1630022/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1035 56112742016 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสำราญ 1630023/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1036 56112742017 นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเชิง 1630024/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1037 56112742018 นางสาวธีราพร สอนตน 1630025/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1038 56112742020 นางสาวสุกัญญา ชื่นโพธิ์ใช้ 1630026/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1039 56112742021 นางสาวบุษกร สมใส 1630027/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1040 56112742023 นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย 1630028/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1041 56112742026 นายณัฐวุฒิ เพ็งหัวรอ 1630290/2560 25 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1042 56112742027 นางสาวอินทิรา ฉิมนาคพันธ์ 1630029/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1043 56112742030 นางสาวศศิประภา รอดโพธิ์ทอง 1630030/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1044 56112742032 นางสาวอารียา คงเพชรศักดิ์ 1630031/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1045 56112742033 นางสาวนิศารัตน์ ศรีนิมาศ 1630032/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1046 56112742034 นายสิทธิโชค หิรัญวัฒน์ 1630033/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1047 56112742037 นายธนากร ไฝสัมฤทธิ์ 1630034/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1048 56112742039 นางสาวจิดาภา บัวคลี่ 1630035/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1049 56112742041 นางสาวศุภิกา สาตพันธ์ 1630308/2560 14 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1050 56112742042 นางสาวเสาวลักษณ์ หนุสวัสดิ์ 1630036/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

20 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 21/54  หน้าถัดไป > 22 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก