พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1051 56112742047 นางสาวเยาวลักษณ์ คงรักษ์ 1630037/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1052 56112742051 นางสาววลัยพร อยู่โพธิ์ 1630038/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1053 56112742053 นางสาวดาราวดี ก้อนจันเทศ 1630322/2560 4 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1054 56112742054 นายพีระพล พูลทวี 1630039/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1055 56112742055 นายธวัชชัย พินิจนาจ 1630294/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1056 56112742058 นางสาวจิราภา เรื่อศรีจันทร์ 1630040/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1057 56112742059 นางสาววัลลภา เทียนงาม 1630041/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1058 56112742065 นางสาวยุพารัตน์ จำนงค์พันธ์ 1630324/2560 8 กันยายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1059 56112742067 นายเกรียงเดช อุ้ยเอี่ยม 1630295/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1060 56112742068 นางสาวเสาวณีย์ มโนน้อม 1630042/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1061 56112742072 นายวิษณุ เจริญรส 1630043/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1062 56112742073 นางสาวธัญรัตน์ พามี 1630044/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1063 56112742075 นายปรินทร ประภาชัยมงคล 1630045/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1064 56112742079 นางสาวรุ่งอารีย์ แพ่งพันธ์ 1630046/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1065 56112742081 นางสาวสุณัฐชา ตรีพาลา 1630047/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1066 56112742083 นางสาวอินทร์ธิรา อึ่งเนียะ 1630048/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1067 56112742085 นางสาวภาวิณี กสิกิจ 1630049/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1068 56112742087 นายนิติศาสตร์ วงษ์จันทร์ 1630050/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1069 56112742089 นายคมกริช รื่นฤทธิ์ 1630354/2560 13 ธันวาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1070 56112742092 นางสาวชลิตา อยู่เขตร์ 1630051/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1071 56112742094 นางสาวศศิประภา ชำนาญ 1630052/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1072 56112742096 นางสาวสาวิตรี สุขุประการ 1630316/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1073 56112742097 นายวิวัฒน์ คงเกิด 1630323/2560 4 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1074 56112742098 นางสาวพรกนก มั่นคง 1630053/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1075 56112742099 นายประเวถ รอดย้อย 1630054/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1076 56112742100 นางสาวพรนภา สนเจริญ 1630055/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1077 56112742101 นางสาวมยุรี มาดี 1630056/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1078 56112742103 นางสาวอัญชลี ร่มโพธิ์ 1630057/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1079 56112742104 นางสาวสิตา แก้วมาลา 1630058/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1080 56112742107 นางสาวอนิสา เวินขุนทด 1630059/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1081 56112742108 นางสาวหทัยรัตน์ พลับพา 1630060/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1082 56112742109 นางสาวศิรินภา บุญสร้อย 1630061/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1083 56112742110 นางสาวปิยนุช จำปี 1630062/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1084 56112742111 นางสาวสุพรรณรัตน์ ก้อยผ่านกิจ 1630063/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1085 56112742112 นางสาวอารีนันท์ คำไพบูรณ์ 1630064/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1086 56112742114 นางสาวกนกพร มนัสสา 1630065/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1087 56112742117 นายไพโรจน์ เทียมจันทร์ 1630066/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1088 56112742119 นางสาวณัฐยา สมัครสิกิจ 1630067/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1089 56112742120 นางสาวกิ่งกมล ปลื้มสุข 1630068/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1090 56112742121 นางสาวพรธิภา ปรางมาศ 1630069/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1091 56112742122 นางสาวอมรรัตน์ กลั่นคำ 1630070/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1092 56112742125 นายทัศพร สนิทรักษ์ 1630071/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1093 56112742126 นายปกรณ์ เกตุมณี 1630311/2560 25 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1094 56112742127 นางสาวภริดา คลี่แป้ง 1630072/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1095 56112742130 นายพลนรักษ์ สร้อยนาค 1630270/2560 5 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1096 56112742131 นายธนภัทร เธียรธารณา 1630355/2560 13 ธันวาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1097 56112742133 นางสาววรานันท์ มัททะบัญฑิตย์ 1630274/2560 27 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1098 56112742134 นางสาวศศิลักษณ์ เถลิงศรี 1630073/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1099 56112742137 นางสาววิภาวี กังวาฬ 1630074/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1100 56112742138 นางสาวเกศกนก กล่อมจิตร 1630075/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

21 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 22/54  หน้าถัดไป > 23 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก