พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1101 56112742142 นางสาวนิศานาถ วีระหงษ์ 1630076/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1102 56112742146 นางสาวชนิสรา เอี่ยมชม 1630077/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1103 56112742147 นางสาวแก้วกาญจน์ จูพุก 1630078/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1104 56112742148 นายวัชรพงศ์ ผันหลัง 1630313/2560 4 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1105 56112752002 นายพนธกร สุซา 1630186/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1106 56112752003 นางสาวรัตนากร สอนเอี่ยม 1630187/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1107 56112752004 นายนฤนาถ คำแสง 1630188/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1108 56112752008 นางสาวจุรีรัตน์ นวลจันทร์ 1630189/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1109 56112752009 นางสาวอินทิรา วรยศ 1630190/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1110 56112752010 นางสาวแสงอรุณ เทพทรัพย์ 1630191/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1111 56112752011 นางสาวอัมภาพร พรมเสนา 1630192/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1112 56112752013 นางสาวกนกภรณ์ จันทร์สว่าง 1630193/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1113 56112752014 นายวิศรุต บุญกัณหา 1630194/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1114 56112752015 นายพิเชษฐ์ รอดปั้น 1630195/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1115 56112752016 นางสาวศศิประภา ลาน้อย 1630196/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1116 56112752017 นางสาวนิภาพร ดินจันทร์ 1630197/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1117 56112752018 นายจิรกิตติ์ สอนอ่อน 1630198/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1118 56112752021 นางสาวกอแก้ว คงเพ็ชรศักดิ์ 1630199/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1119 56112752023 นางสาววิริยา บุตรสี 1630200/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1120 56112752024 นางสาวอรสา อักษร 1630201/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1121 56112752025 นายภาณุวัฒน์ น้อยพินิจ 1630202/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1122 56112752026 นางสาวณัฏฐณิชา ผลพิกุล 1630203/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1123 56112752029 นายปิยะวัฒน์ ลืมอินทร์ 1630204/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1124 56112752030 นายเป็นหนึ่ง ศรีสกุลนนท์ 1630205/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1125 56112752032 นายวีรยุทธ์ สมบูรณ์สิน 1630206/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1126 56112752037 นายอริย์ธัช นาคจิตรการ 1630207/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1127 56112752038 นางสาวปัทมวรรณ ไหล่แท้ 1630208/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1128 56112752039 นายนรา นิ้วเนียม 1630209/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1129 56112752040 นางสาวอุษาพร หาดารา 1630210/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1130 56112752041 นายพงศธร แท่งทอง 1630309/2560 14 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1131 56112752043 นางสาวสุนิฉาย ฆ้องอินตะ 1630211/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1132 56112752044 นายธารารัตน์ ภูเฮีย 1630212/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1133 56112752050 นายสนธิวงศ์ จิมากร 1630213/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1134 56112752051 นางสาวศศิภา ยืนยงค์ 1630214/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1135 56112752053 นายสุรศักดิ์ ศรีระวัตร 1630215/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1136 56112752058 นายชัยยุทธ จันทบัตร์ 1630216/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1137 56112752059 นายวิทวัส ไม้สนธิ์ 1630217/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1138 56112752060 นายเอกรินทร์ คงเสรีรัตน์ 1630218/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1139 56112752061 นางสาวสุดารัตน์ โตจวง 1630219/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1140 56112752062 นางสาวรพีพรรณ อุดมสารี 1630220/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1141 56112752063 นางสาวจงรัก ไพรวัลย์ 1630221/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1142 56112752064 นางสาวกันติยา สวนบ่อแร่ 1630222/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1143 56112752065 นางสาวพัชรินทร์ ปินตา 1630223/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1144 56112752068 นางสาวชาณิภา ขุนอินทร์ 1630343/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1145 56112752071 นางสาวพรรนิภา พูลอิ่ม 1630224/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1146 56112752073 นางสาวนงลักษณ์ น้อยจัน 1630225/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1147 56112752077 นางสาวปัทมวรรณ คงทรัพย์ 1630226/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1148 56112752078 นางสาวสุภาพร มงคลไวย 1630227/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1149 56112752079 นางสาวกวิตา นารอด 1630228/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1150 56112752080 นางสาววีรดา คล้ายบุรี 1630344/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

22 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 23/54  หน้าถัดไป > 24 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก