พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1151 56112752082 นางสาวศิริพร ทองเพ็ชร 1630229/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1152 56112752086 นางสาวอินธิรา ใจมั่น 1630230/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1153 56112752087 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์เงิน 1630231/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1154 56112752088 นางสาวมาลิสา จันทร์เขียว 1630232/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1155 56112752089 นายธรรมนูญ ศรีสวัสดิ์ 1630233/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1156 56112752090 นายนครินทร์ นกทอง 1630345/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1157 56112752091 นายธนวิทย์ ขลิบเงิน 1630234/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1158 56112752097 นางสาวน้ำฝน สากุล 1630235/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1159 56112752098 นายเชวง มดแดง 1630236/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1160 56112752099 นางสาวนฤมล โตทรัพย์ 1630237/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1161 56112752100 นางสาวอารดา พานิชวงษ์ 1630238/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1162 56112752101 นางสาวศุภมาส จันทร 1630239/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1163 56112752102 นางสาวอรทัย อิ่มปาน 1630240/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1164 56112752106 นางสาวภานุมาศ มีมุข 1630241/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1165 56112752107 นางสาวสาลินี ปานเงิน 1630296/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1166 56112752108 นางสาวจินดารัตน์ น้ำจันทร์ 1630297/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1167 56112752116 นางสาวอัญชลี ดีแจ่ม 1630242/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1168 56112752121 นายเลิศฤทธิ์ ศรีสุข 1630243/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1169 56112752122 นายปิยะวัฒน์ กาแดง 1630244/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1170 56112752123 นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่มจิตร 1630245/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1171 56112752125 นายภูวาครีน รินสอน 1630246/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1172 56112752126 นางสาวกชมาศ หงษ์คำพา 1630247/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1173 56112752128 นางสาวเกศรินทร์ ยศสมบัติ 1630298/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1174 56112752129 นางสาวกนกวรรณ แก้วแก่นฟ้า 1630248/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1175 56112752131 นางสาวละอองเทศ คล้ายพันธ์ 1630249/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1176 56112752133 นายณัฐพล ผิวหลง 1630299/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1177 56112752134 นางสาวรัชนีกร มณีเมฆ 1630250/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1178 56112752135 นางสาวณัฏฐาพร อุทธสิงห์ 1630300/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1179 56112752136 นางสาวจินตนา ชื่นฉ่ำ 1630251/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1180 56112752138 นางสาวณัชชา ชุนใช้ 1630252/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1181 56112752142 นางสาวชุติมา ทองใบ 1630253/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1182 56112752143 นายวสุกิจจ์ พรหมมินทร์ 1630301/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1183 56112752144 นางสาวสิตานันท์ ขันตี 1630302/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1184 56112752145 นายธีระพงค์ บุญเดช 1630303/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1185 56112752146 นายธนชิต ช้อยฉาย 1630304/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1186 56112752147 นายปฏิพล คงเสือ 1630254/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1187 56112752148 นางสาวกมลรัตน์ ตาระพันธ์ 1630255/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1188 56112752149 นายณรงค์ ชีวัตร์ 1630256/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1189 56112752151 นายสมโภชน์ ดวงพรม 1630257/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1190 56112752153 นางสาวณิชกานต์ ยอดเกิด 1630258/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1191 56112752154 นายนุกูล เกตุกันฑ์ 1630259/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1192 56112752156 นางสาวอาภา จันทร์ขจร 1630260/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1193 56112752157 นายธงชัย มาทิพย์ 1630261/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1194 56112752158 นายไชยนันทน์ ลมลอย 1630262/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1195 56112752170 นายวราพงษ์ ลาภเกิด 1630305/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1196 56112752171 นางสาวเบญจพร มากน้อย 1630263/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1197 56112762001 นางสาวอภิญญา ผองกลาง 1630079/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1198 56112762003 นางสาวสุภาวดี สุ่มใส 1630080/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1199 56112762005 นางสาวสุภารัตน์ เชื้อนิล 1630081/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1200 56112762008 นางสาวนันทินี เชื้อนุ่น 1630082/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

23 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 24/54  หน้าถัดไป > 25 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก