พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1201 56112762009 นายพิชิต เหล่าแช่ม 1630083/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1202 56112762010 นายจักริน หมอกขุนทด 1630084/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1203 56112762012 นางสาวปรียาภรณ์ เทียนงาม 1630085/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1204 56112762013 นางสาวกนกวรรณ ปานพรม 1630086/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1205 56112762014 นางสาวมะลิวรรณ ประทุม 1630087/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1206 56112762015 นายณัฐพล เนี่ยมมา 1630088/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1207 56112762018 นางสาวนิสาชล วันลพ 1630089/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1208 56112762019 นายราเชน ชมภูศรี 1630090/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1209 56112762020 นายพงษ์อนันต์ บ่างสุวรรณ์ 1630091/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1210 56112762022 นางสาวชไมพร โพธิอยู่ 1630092/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1211 56112762024 นางสาวอัจฉราพรรณ อนันทสุข 1630093/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1212 56112762025 นางสาวสุพรรณิการ์ เข็มกลัด 1630094/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1213 56112762027 นางสาวมณฑิชา เหล็งไทย 1630319/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1214 56112762029 นายพิพัฒน์ ทองคำ 1630095/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1215 56112762030 นางสาวลัดดาวรรณ บัวขาว 1630096/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1216 56112762031 นางสาวลัดดา ทัพเสลา 1630097/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1217 56112762033 นางสาวศิริพร แย้มปั้น 1630098/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1218 56112762034 นายศรัณย์ พูลไชย 1630099/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1219 56112762035 นายดนัย พรมพิทักษ์ 1630320/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1220 56112762036 นางสาวเจณจิรา อิ่มดี 1630100/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1221 56112762038 นางสาวณัฐพร นุ่มมาก 1630101/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1222 56112762041 นางสาวเรวดี การะภักดี 1630102/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1223 56112762042 นางสาวณิชกานต์ พูลถม 1630103/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1224 56112762044 นางสาวลัดดา นามวงค์ 1630104/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1225 56112762047 นางสาวศศิธร แย้มหนองเต่า 1630105/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1226 56112762048 นางสาวภัททิยา ศรีวงษ์ผาง 1630106/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1227 56112762049 นายเสกสรรค์ กันชัยภูมิ 1630271/2560 5 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1228 56112762051 นางสาวรังสิมา ขลิบทอง 1630107/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1229 56112762052 นางสาวกัญญารัตน์ พละวัฒน์ 1630108/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1230 56112762054 นางสาวชวิศา พลายวาส 1630109/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1231 56112762055 นายคณานนท์ ชมกุล 1630110/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1232 56112762058 นายสมเกียรติ หน่วงกลาง 1630111/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1233 56112762059 นายชัยภัทร เค้าโคน 1630112/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1234 56112762061 นางสาวชลิตา สำเภาน้อย 1630113/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1235 56112762062 นางสาวนิภาวรรณ ปานอ่วม 1630114/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1236 56112762063 นายเอกชัย สติมั่น 1630115/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1237 56112762064 นายปรัชญา จันทะโพธิ์ 1630116/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1238 56112762067 นายอภิชัย แก้วจินดา 1630117/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1239 56112762068 นางสาวสุวภาพ บุญญาประสิทธิ์ 1630118/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1240 56112762069 นายณัฐพงศ์ อัครวงษ์ 1630321/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1241 56112762072 นายนพพล สุ่มน้อย 1630119/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1242 56112762074 นางสาวปรียานุช กาละศรี 1630120/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1243 56112762075 นายณัฐกมล พรมโชติ 1630121/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1244 56112762083 นายนรินทร์ เกตุกำจร 1630122/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1245 56112762084 นายอดิศักดิ์ ทับทิม 1630123/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1246 56112762085 นายธนพล เครือฟัก 1630124/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1247 56112762086 นายฐานันด์ ไกรกาศ 1630125/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1248 56112762091 นางสาวพิชยา แตงอร่าม 1630272/2560 5 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1249 56112762093 นางสาวณัฐกานต์ ดิษฐ์บุรี 1630126/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1250 56112762094 นางสาวสุมาลี โตแก้ว 1630127/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

24 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 25/54  หน้าถัดไป > 26 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก