พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1251 56112762096 นางสาวกัญญาณัฐ ขยันเขตต์กรณ์ 1630128/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1252 56112762097 นางสาววาสนา จันตรี 1630129/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1253 56112762101 นางสาววรรณพร ทองคำ 1630273/2560 5 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1254 56112762106 นางสาวชลิตตา เพ็ชรโต 1630130/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1255 56112762107 นางสาวอารยา ผลวิรัตน์ 1630131/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1256 56112762108 นายธนพล หวานแช่ม 1630132/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1257 56112762109 นางสาวอรนุช บุญรอด 1630133/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1258 56112762112 นางสาวรติมา ขุนจงแก้ว 1630134/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1259 56112762113 นายธวัชชัย สร้อยประดิษฐ 1630135/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1260 56112762115 นายนิตินัย จันทร์แจ้ง 1630136/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1261 56112762117 นางสาวศศิประภา คำแผง 1630137/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1262 56112762118 นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์สุข 1630138/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1263 56112762119 นายธนชิต มั่นศักดิ์ 1630139/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1264 56112762120 นางสาวขนิษฐา บุญประเสริฐ 1630140/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1265 56112762122 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดเกิด 1630141/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1266 56112762123 นายณชพล จีระดิษฐ์ 1630142/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1267 56112762124 นางสาวชุติมา สายเพ็ชร 1630143/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1268 56112762125 นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ 1630144/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1269 56112762126 นางสาววรานันท์ เส็งดี 1630145/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1270 56112762128 นายคมสัน มิตราธรณ์ 1630146/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1271 56112762132 นายชัยฤทธิ์ น้ำชุ่ม 1630147/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1272 56112762133 นางสาวพรพิมล ตันทเสน 1630148/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1273 56112762134 นางสาวนันทวรรณ บุญกลิ่น 1630149/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1274 56112762135 นายอัยย์ณัฐ โพธิ์ศรี 1630150/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1275 56112762137 นายนันทรัตน์ ต่อชีพ 1630151/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1276 56112762138 นายวายุภูมิ กุสุโมทย์ 1630152/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1277 56112762139 นายณัฐพล นาคไทย 1630153/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1278 56112762141 นายศราวุธ น้อยโต 1630154/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1279 56112762142 นายเรวัฒน์ พุ่มใย 1630155/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1280 56112762143 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว 1630156/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1281 56112762144 นางสาวเยาวเรศ สีเพ็ชร 1630157/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1282 56112762145 นางสาวพรณิภา อ่อนตา 1630158/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1283 56112762147 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนหลำ 1630159/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1284 56112762149 นางสาวอมรรัตน์ นพกาศ 1630160/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1285 56112762152 นางสาวธัญญารัตน์ เมณฑ์กูล 1630161/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1286 56112762154 นายธนาธิป สุขจิตร 1630162/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1287 56112762155 นางสาวชมพูนุท เกตุโกมล 1630163/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1288 56112762157 นายวชิรวิทย์ คณะศรี 1630164/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1289 56112762159 นายวีระพงษ์ คงฉาย 1630165/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1290 56112762160 นายศุรวุฒิ คล้อยสวาท 1630166/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1291 56112762162 นายธนาคม ใจชาญ 1630167/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1292 56112762163 นายศุภวิชญ์ จันทร์แจ้ง 1630168/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1293 56112762165 นางสาวผ่องสุภัค โสดามรรค 1630169/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1294 56112762166 นายสมพร สุรพันธ์ 1630338/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1295 56112762167 นายเสกสิทธิ์ ยาวิเศษ 1630170/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1296 56112762168 นายก้องหล้า คงเพชรศักดิ์ 1630171/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1297 56112762169 นายณัฐวัฒน์ จันแรง 1630172/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1298 56112762170 นายอภิชาติ รักษ์ธัญการ 1630173/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1299 56112762172 นายนิติพล หมวกน่วม 1630174/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1300 56112762173 นางสาวศิริพร ชัยบรรดิฐ 1630175/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

25 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 26/54  หน้าถัดไป > 27 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก