พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1301 56112762177 นายจิรายุ ขุนวิจารณ์ 1630176/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1302 56112762178 นายพิสิษฐ์พงษ์ บุญมี 1630177/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1303 56112762179 นางสาววาสนา สิงห์ลอ 1630291/2560 25 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1304 56112762180 นางสาวดวงเดือน แย้มโอฐ 1630178/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1305 56112762181 นายเจตศักดา บัวรอด 1630179/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1306 56112762183 นางสาวศิรประภา พรหมสุวรรณ์ 1630276/2560 27 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1307 56112762184 นางสาวชรินรัตน์ ศรีจันทร์ผ่อง 1630275/2560 27 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1308 56112762186 นางสาววชิราภรณ์ ศิริกาล 1630180/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1309 56112762187 นายธีระวัฒน์ จันทา 1630314/2560 4 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1310 56112762189 นางสาวรัชติกาล ใจจันทร์ 1630181/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1311 56112762195 นางสาวเอมิกา รักขิตตะธรรม 1630182/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1312 56112762196 นางสาวพิชญา ทองคำ 1630183/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1313 56112762197 นายมานพ มาละออง 1630184/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1314 56112762198 นางสาวเสาวณี จันทร์บาง 1630292/2560 25 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1315 56112762201 นางสาววรนันท์ จันทร์สอน 1630293/2560 25 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1316 56112762202 นายกัญจน์ เกิดแย้ม 1630351/2560 24 พฤศจิกายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1317 56112762203 นางสาวกิตติยา หลงสมบูรณ์ 1630277/2560 27 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1318 56112762206 นางสาวปาริษา อินทร์เปาะ 1630185/2560 18 เมษายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1319 56112762207 นายนบพล ทรัพย์แก้ว 1630339/2560 17 ตุลาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1320 56112772002 นางสาววริษา เชื้อกสิการ 1630278/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1321 56112772004 นางสาวบุษกร จี่มุข 1630317/2560 29 สิงหาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1322 56112772005 นางสาวปริตรา จับเผือก 1630279/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1323 56112772006 นางสาวชุติภา พลายวาส 1630280/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1324 56112772011 นางสาวนภาพร มะโนน้อม 1630281/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1325 56112772014 นางสาวธีรารัตน์ ทรัพย์เจริญ 1630282/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1326 56112772017 นางสาวอุไรพร อาจวงษ์ 1630283/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1327 56112772023 นางสาวศศิธร พลเยี่ยม 1630284/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1328 56112772024 นางสาวชลลดา เกษวิริยะการณ์ 1630285/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1329 56112772025 นายจตุพล รักษาริการ 1630286/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1330 56112772029 นายสมชาย พิมลี 1630287/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1331 56112772031 นายชินวัตร สอนนวล 1630310/2560 14 กรกฎาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1332 56112772036 นางสาวดลฤดี ทับโต 1630288/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1333 56112772038 นางสาวทัศนภรณ์ มารศรี 1630289/2560 28 มิถุนายน 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1334 56112802003 นางสาวศศิธร คงเทพ 1230002/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1335 56112802023 นางสาวกุลณัฐฐา ขำขาวสิริโรจน์ 1230003/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1336 56112802055 นายทรงยศ สาครินทร์ 1230008/2560 19 เมษายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1337 56112802061 นางสาวศศินิภา ดวงแก้ว 1230014/2560 24 สิงหาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1338 56112802062 นางสาวอินทุอร เกินวงค์ 1230015/2560 25 สิงหาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1339 56112802063 นางสาวอริสา เหล่าสุนทร 1230060/2560 13 ธันวาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1340 56112802067 นายสุชัย ศรีกฤษฎิโยภาส 1230007/2560 28 มีนาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1341 56112802081 นางสาวไอลดา นาสมใจ 1230010/2560 3 พฤษภาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1342 56112802100 นายสิทธิกร คัชมาตย์ 1230009/2560 18 เมษายน 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1343 56112802111 นางสาวจิราภา แก้วมหาวงษ์ 1230001/2560 31 มกราคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1344 56112802129 นายฐิติพงษ์ เจริญทวิโรจน์กุล 1230061/2559 29 พฤศจิกายน 2559 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1345 56112802139 นางสาวสุริยาภรณ์ สิทธิชัย 1230012/2560 30 พฤษภาคม 2560 นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1346 56112832003 นางสาวสุธาสินี รอดนิ่ม 1930056/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1347 56112832004 นางสาวพัชรภรณ์ แสงงาม 1930057/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1348 56112832005 นายณัฐกิตติ์ สุขสำราญ 1930058/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1349 56112832006 นางสาวแววตา ทวีกสิกรรม 1930059/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1350 56112832007 นายปัณฐวิชญ์ พุทธัสสะปริญ 1930060/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

26 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 27/54  หน้าถัดไป > 28 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก