พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1351 56112832008 นายวรายุ ก้านจันทร์ 1930061/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1352 56112832010 นางสาวชลธิชา อ่อนสะเดา 1930062/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1353 56112832011 นายธีรเดช คงทัศน์ 1930063/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1354 56112832012 นางสาวณัฐณิชา จึงเจริญพานิชย์ 1930064/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1355 56112832013 นางสาวดารารัตน์ ศรีเมือง 1930065/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1356 56112832015 นายเกรียงไกร ไชยยอง 1930066/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1357 56112832016 นางสาวสุธิดา สนิทผล 1930067/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1358 56112832017 นายจีรายุ แก้วคง 1930068/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1359 56112832019 นายธนวัฒน์ สีสุข 1930069/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1360 56112832020 นายณัฐพล แก้วประดับกุล 1930070/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1361 56112832027 นางสาวพรสุดา ทิวแพร 1930071/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1362 56112832029 นางสาวพิมพกานต์ เต้ตัน 1930072/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1363 56112832030 นางสาวสายพิณ บัวสัมฤทธิ์ 1930073/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1364 56112832032 นายภาณุเดช สุขนิมิตร 1930074/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1365 56112832033 นางสาวกัญญาณัฐ สุยะ 1930075/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1366 56112832034 นายพิรุณ สมพวก 1930076/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1367 56112832035 นายพีรพล ยอดประเสริฐ 1930367/2560 13 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1368 56112832038 นางสาวรวิวรรณ คงเพ็ชร์ศักดิ์ 1930077/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1369 56112832039 นายสุรพงษ์ จงวรกุล 1930078/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1370 56112832041 นางสาวอริสา พรมนิ่ม 1930079/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1371 56112832043 นางสาวนันทวัน เกตุทอง 1930080/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1372 56112832045 นางสาวณัฏฐวรรณ ยุ่นชัย 1930081/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1373 56112832046 นางสาวกฤติยาภรณ์ ยิ้มศรี 1930082/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1374 56112832048 นางสาวทัศนีย์ ยอดเพชร 1930083/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1375 56112832050 นางสาวพรภัส หาญเจริญพนา 1930084/2560 19 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1376 56113532003 นายอติกานต์ กล่ำชัย 1730269/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1377 56113532004 นางสาวหนูพิมพ์ บูรณพันธ์ 1730260/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1378 56113532008 นางสาวชลธิชา เนตรน้อย 1730366/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1379 56113532009 นายวโรดม มูระวงษ์ 1730207/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1380 56113532010 นายอัครพล เหรียญทอง 1730367/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1381 56113532015 นายภาสวัต ภูมิพาณิชย์ 1730311/2560 14 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1382 56113532017 นายกฤษณะ คงเลิศ 1730270/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1383 56113532018 นายพรชัย แสนกองคำ 1730247/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1384 56113532019 นายพานุวัช สุขสำราญ 1730271/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1385 56113532020 นายจิรกิตติ์ บุญมาก 1730288/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1386 56113532023 นายโชตินันท์ คล้ายนิ่ม 1730368/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1387 56113532025 นายจิรติ ใสโศก 1730390/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1388 56113532028 นางสาวอัญชลี คำมัน 1730289/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1389 56113532029 นายณรงค์ศักดิ์ จวนตรง 1730272/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1390 56113532037 นายวันชนะ ณรงค์มี 1730273/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1391 56113532038 นางสาวธีรารัตน์ ฤทธิ์สำแดง 1730274/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1392 56113532041 นายเอกรัตน์ แป้นฝ้าย 1730391/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1393 56113532042 นายกฤษฎา คำมัน 1730392/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1394 56113532045 นางสาวพรนภา กุลประดิษฐ์ 1730275/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1395 56113532047 นายธีรภัทร เชื้อนุ่น 1730248/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1396 56113532048 นายสมนึก พูลพันธ์ 1730261/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1397 56113532052 นายณัฐดนัย สามัญตระกูล 1730249/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1398 56113532053 นายทรงชัย คงประจักษ์ 1730250/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1399 56113532054 นางสาวเกสรา สุขประเสริฐ 1730319/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1400 56113532055 นายณัฐพล ชูกอง 1730393/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

27 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 28/54  หน้าถัดไป > 29 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก