พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1401 56113532071 นางสาวสุวนันท์ แป้นขาว 1730276/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1402 56113532075 นางสาวศิริวรรณ พวงอ่อน 1730320/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1403 56113542001 นายประเสริฐ ชัยฤทธิ์ 1730021/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1404 56113542005 นางสาวสุธิชา ซ่อนกลิ่น 1730022/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1405 56113542010 นางสาวสุรีย์พร ชำนาญรักษา 1730023/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1406 56113542011 นางสาวนิษากร ปั้นเงิน 1730024/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1407 56113542016 นางสาวสุรีย์พร ปาจิตร 1730025/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1408 56113542018 นางสาวรุ่งฤดี ดวงสว่าง 1730026/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1409 56113542019 นางสาวนฤมล บัวบุญ 1730027/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1410 56113542021 นายภัทรพงษ์ พานิช 1730369/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1411 56113542023 นางสาวบุษกร ตรงวรกุล 1730028/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1412 56113542029 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก่นเชื้อชัย 1730370/2560 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1413 56113542032 นางสาวสุพิชญา ชมชาติ 1730029/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1414 56113542037 นางสาวจีรนันท์ แจ้งถิ่นป่า 1730030/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1415 56113542039 นางสาวเจนจิรา ชาตินัด 1730031/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1416 56113552001 นางสาวยี่หวา สุขเกิด 1730215/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1417 56113552003 นางสาวทิพวรรณ จาบทอง 1730216/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1418 56113552004 นางสาวสุธินันท์ วงษ์เกลียวเรียน 1730217/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1419 56113552005 นางสาวมธุริน ยอดหอม 1730218/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1420 56113552007 นางสาวสุทธิดา กวระสูตร์ 1730219/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1421 56113552009 นางสาวสุรนันท์ ตันอี่ 1730220/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1422 56113552011 นางสาวจันทนิภา เอมจิ๋ว 1730221/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1423 56113552014 นางสาวมัญชรี สุโพนอก 1730222/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1424 56113552015 นางสาวทิพวรรณ บาระมี 1730223/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1425 56113552018 นายจักรพันธ์ ทองสุขดี 1730224/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1426 56113552020 นางสาวธิติยา แดงบุตรดี 1730225/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1427 56113552023 นางสาวณัฐจรีย์ ทองคุ้ม 1730226/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1428 56113552024 นางสาวรุ่งนภา กุลชา 1730227/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1429 56113552025 นางสาวเรวดี กิมบุญมี 1730228/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1430 56113552026 นางสาววิชชุดา เหล่าอินทร์ 1730229/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1431 56113552030 นางสาวกนกนิภา บุตรศรี 1730230/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1432 56113552031 นายคณภรณ์ แสงชัยมงคลลาภ 1730231/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1433 56113562001 นายณัฐพล เสือนิล 1730185/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1434 56113562002 นายรามวิชัย รังผึ้ง 1730186/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1435 56113562003 นางสาวพรทิวา รักษาศีล 1730187/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1436 56113562004 นางสาวรุ่งทิภา เฉลิมพงษ์ 1730188/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1437 56113562007 นางสาววนารี ทวีกสิกรรม 1730189/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1438 56113562009 นางสาวพิชยา เอี่ยมสอาด 1730190/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1439 56113562010 นางสาวพัชรี คำภา 1730191/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1440 56113562011 นางสาวสุภาภรณ์ สระทองขม 1730192/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1441 56113562012 นางสาวศิริลักษณ์ ภู่ไหมพรม 1730193/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1442 56113562014 นางสาวลัดดา เปี่ยมศรี 1730194/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1443 56113562016 นางสาวกุลธิดา แก้วเอี่ยม 1730195/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1444 56113562018 นางสาวญาดา ปรางวิเศษ 1730196/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1445 56113562019 นางสาวนัทชา สีนาค 1730197/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1446 56113562020 นายกิตโสภณ เนียมรัตน์ 1730198/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1447 56113562024 นางสาววันดี เทพวงษ์ 1730199/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1448 56113562026 นางสาวณิชกานต์ นกแก้ว 1730200/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1449 56113562030 นายโรจนวิทย์ อุฬารวงศ์ 1730201/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1450 56113562031 นางสาวพิศวดี อินทรชิต 1730202/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

28 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 29/54  หน้าถัดไป > 30 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก