พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
101 54114712035 นายธนิกุล มีวงษ์ 1330084/2560 4 ธันวาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
102 54114712106 นางสาวพิจิตรา จันทร์เจริญ 1330059/2560 25 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
103 54114712127 นางสาวนิฏติณณา เอี่ยมรักษา 1330076/2560 11 สิงหาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
104 54115212009 นายวสันต์ รอดประเสริฐ 1730001/2560 30 มกราคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
105 54115222008 นายสุรชัย อ่ำดอนกลอย 1730337/2560 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
106 54115252025 นายธีรยุทธ คุ้มวงษ์ 2530021/2560 13 มกราคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
107 54115252033 นายสถาพร ศรีสวัสดิ์ 2530043/2560 29 สิงหาคม 2560 เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี
108 54115262021 นางสาวชนิดาภา พุทธรัตนากร 1830039/2560 27 พฤศจิกายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
109 54115272006 นางสาวเตือนสติ นวลแก้ว 1830019/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
110 54115312003 นายสุรวุฒิ เฉลิมวัน 2330012/2560 25 เมษายน 2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
111 54122692030 นางสาวเบญจรัตน์ ริมสันเทียะ 1930304/2560 25 กรกฎาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
112 54122742002 นายวิรุจน์ บัวเพ็ชร 1630265/2560 30 พฤษภาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
113 54122742006 นายฐนกร หนูเต๊ะ 1630011/2560 15 มีนาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
114 54122742009 นายสุธี แซ่ลิ้ม 1630012/2560 15 มีนาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
115 54122742024 นายพงศ์กรณ์ เลิศฤทธิ์ดำรงค์ 1630008/2559 4 มีนาคม 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
116 54122752042 นายธเดช เส็งม่วง 1630013/2560 28 มีนาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
117 54122762045 นายกฤษณะ ลัทธิเดช 1630001/2560 6 มกราคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
118 54122762050 นายบัญชา พึ่งน้อย 1630006/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
119 54122762074 สิบเอกนครินทร์ ประทุม 1630014/2560 28 มีนาคม 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
120 54124672007 นางสาวธัญวรรณ ขำพูล 1430006/2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
121 54124712004 นายปองกิจ เงาวัฒนาประทีป 1330005/2560 28 มีนาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
122 54125272003 นายพิรุฬห์ พุ่มพงษ์ 1830007/2560 3 มีนาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
123 54125272006 นายพนธกร ห้วยใหญ่ 1830008/2560 3 มีนาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
124 54125272008 นายเดชา ยาอินทร์ 1830009/2560 3 มีนาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
125 54125272010 นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย 1830010/2560 3 มีนาคม 2560 ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี
126 54152432019 นายสุกิจ ศิริรัตน์ 2230005/2560 27 มิถุนายน 2560 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
127 55111216001 นายจิรายุฐกานต์ บุญคำ 1130539/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
128 55111216002 นายโกศัลย์ สืบหงษ์ 1130540/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
129 55111216004 นายกฤษณ วิไลวรรณวิวัฒน์ 1130562/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
130 55111216005 นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์ 1130541/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
131 55111216006 นายณัฐวุฒิ กันทอง 1130578/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
132 55111216007 นายกฤษฎา กรรณิกา 1130542/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
133 55111216010 นายบุญญฤทธิ์ วิรุณวราทิพย์ 1130543/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
134 55111216011 นางสาวปาริชาติ ชัยวิรักษ์ 1130579/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
135 55111216012 นายชวลิต กรัดภิรมย์ 1130544/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
136 55111216013 นางสาวศิริประภา เรืองวงษ์ 1130563/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
137 55111216015 นายพัลลภ ภานุมาศ 1130545/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
138 55111216016 นางสาวเปรมวดี ทัดชวด 1130546/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
139 55111216017 นายชัยวัฒน์ จันทหอม 1130580/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
140 55111216019 นายฉัตรชัย ศิลป์สมบูรณ์ 1130581/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
141 55111216020 นายเดชณรงค์ ชิวชื่น 1130606/2560 30 พฤษภาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
142 55111216023 นายปรวิทย์ จันทร์ลอย 1130547/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
143 55111216024 นายภานุวัฒน์ แก้วสระแสน 1130548/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
144 55111216025 นายนิวัตน์ บัวคำ 1130564/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
145 55111216026 นายทัศน์ตาวัฒน์ นิลสว่าง 1130582/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
146 55111216027 นางสาวเจนจิรา แก่นเสน 1130549/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
147 55111216030 นางสาวศุภมาส ปานคำ 1130550/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
148 55111216031 นายชัยยะ ศิริภาพ 1130583/2560 14 มีนาคม 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
149 55111216034 นายนิชากร เพ็ชรรัตน์ 1130565/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
150 55111216035 นายสุชนันต์ จะนต 1130551/2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

2 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 3/54  หน้าถัดไป > 4 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก