พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1451 56113562032 นางสาวสุพรรณษา ทิมขำ 1730203/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1452 56113562033 นางสาวนันท์นภัส ประกอบไวทยกิจ 1730204/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1453 56113562034 นายวิศรุต ตั้นพันธ์ 1730205/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1454 56113562035 นางสาวมณฑิชา อยู่เรือง 1730206/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1455 56113572001 นางสาวพิจิตรา เพ็งหมื่นราช 1730150/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1456 56113572002 นางสาววิชชุดา ทองจันอับ 1730151/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1457 56113572005 นางสาวฐิติพรรณ โอชา 1730152/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1458 56113572006 นางสาวพนิดา พึ่งเถื่อน 1730153/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1459 56113572007 นางสาวอาทิตยา ชายคีรี 1730154/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1460 56113572008 นางสาวพรนภา ทิพยัคฆ์ 1730155/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1461 56113572009 นางสาวจีราพร ลิลา 1730156/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1462 56113572010 นางสาวสุรางรัตน์ ทองพวง 1730157/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1463 56113572013 นางสาวสุนทรี บุญธรรม 1730158/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1464 56113572014 นางสาวภัชรา รูปสอาด 1730159/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1465 56113572015 นางสาวนรินทร์ เครือม่วง 1730160/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1466 56113572018 นายพฤทธิ์ พุทธสรณ์ 1730254/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1467 56113572019 นางสาวพรพิมล แนบเนียน 1730161/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1468 56113572021 นายวรทัต จันทร์เที่ยง 1730162/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1469 56113572022 นางสาวสุชาดา สิทธิอินทร 1730163/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1470 56113572023 นางสาวฐิตาพร วงษ์คล้าย 1730164/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1471 56113572024 นางสาววรัญญา แสงชัย 1730165/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1472 56113572025 นางสาวศิริวรรณ อ่อนจ้าย 1730255/2560 27 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1473 56113572026 นางสาวปิยนุช แผนบัว 1730166/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1474 56113572027 นางสาววินัชชา แพงลม 1730167/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1475 56113572029 นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ 1730168/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1476 56113572030 นางสาวยุพาวรรณ ทัพมาก 1730169/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1477 56113572031 นางสาวรัตนาภรณ์ เรียบทวี 1730321/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1478 56113572032 นางสาวสายธาร บุญก้อน 1730170/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1479 56113572034 นางสาววิภา บุญเพ็ง 1730171/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1480 56113572038 นางสาวธิดารัตน์ สกุลไทย 1730172/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1481 56113572039 นางสาวเสาวลักษณ์ แรงเขตการ 1730173/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1482 56113572040 นางสาวเนตรนภา พิมพาพร 1730174/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1483 56113572041 นางสาวกุลธิดา ปะณะมณฑา 1730175/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1484 56113572043 นางสาวภัสสร ระดมสุข 1730176/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1485 56113582003 นางสาววรรณา ศาสตราวุธ 1730051/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1486 56113582009 นางสาวสุกัญญา ต้นชุ้ย 1730052/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1487 56113582010 นางสาวภาวิดา กุศลวงษ์ 1730322/2560 16 ตุลาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1488 56113582011 นางสาวสุนิดา ทวีแหลม 1730053/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1489 56113582015 นางสาวอภิสรา พัดศิริ 1730054/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1490 56113582016 นางสาวพลอยชมภู โพธิ์ตุ่น 1730055/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1491 56113582020 นางสาวนวรัตน์ ก๊กศรี 1730056/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1492 56113582021 นางสาวนภสร รักษาศีล 1730057/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1493 56113582023 นางสาวปัทมาวดี สารสุวรรณ์ 1730058/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1494 56113582024 นางสาวพลอยไพลิน ยาทิพย์ 1730310/2560 11 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1495 56113582025 นางสาววริศรา บุญอินทร์ 1730059/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1496 56113582026 นางสาวพจณี ระลอกแก้ว 1730060/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1497 56113582028 นางสาวพนิดา บัวหอม 1730061/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1498 56113582029 นายวิศรุต ก้อนจ้าย 1730062/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1499 56113582031 นางสาวนิศาชล อินธิราช 1730063/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1500 56113582033 นางสาวกัญยา อินพรหม 1730064/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

29 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 30/54  หน้าถัดไป > 31 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก