พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1501 56113582035 นางสาวสมฤทัย ผิวชะอุ่ม 1730065/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1502 56113582036 นางสาวปาริฉัตร นรสิงห์ 1730284/2560 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1503 56113582038 นางสาวกิ่งกานต์ กลับศรี 1730066/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1504 56113582039 นางสาวชลธิชา ขวัญเมือง 1730067/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1505 56113582042 นางสาวอารี บุญลักษณ์ 1730068/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1506 56113582044 นางสาวณัฐชา เสมคำ 1730069/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1507 56113582046 นางสาวสุจิตรา หงษาหิน 1730070/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1508 56113582050 นางสาวสมฤทัย บุญราญ 1730071/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1509 56113582053 นางสาวชฎาทิพย์ เพ็ญธัญกร 1730072/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1510 56113582055 นางสาวณิชกานต์ สนธิรอด 1730073/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1511 56113582057 นายชานนท์ ทุมสะเกษ 1730074/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1512 56113582058 นายนพรัตน์ แข็งธัญกิจ 1730075/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1513 56113582059 นางสาวฉัตรธิดา บุญน้อย 1730076/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1514 56113582062 นางสาวอังคณา ชาญสาริการ 1730077/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1515 56113582063 นางสาวภัสราวรรณ จันทร์โสทร 1730078/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1516 56113582064 นางสาวพรสวรรค์ แพมไพสงค์ 1730079/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1517 56113582065 นางสาวสุธิดา ทองเหลือง 1730080/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1518 56113582068 นายจรูญ อโนชา 1730081/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1519 56113582070 นางสาวเกศรินทร์ ขัติคำฟู 1730082/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1520 56113582072 นางสาวนิตตรา ใจเกื้อ 1730083/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1521 56113582074 นางสาวปาริชาติ บัวรอด 1730084/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1522 56113582080 นางสาวสุนิสา สอนพร 1730085/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1523 56113582089 นางสาวทิพมณี โหงษ์งาม 1730086/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1524 56113582090 นางสาวน้ำฝน พรมมะลิหอม 1730251/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1525 56113582091 นายศราวุธ วัฒนกูล 1730087/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1526 56113582092 นางสาวสุธาทิพย์ วรรณา 1730088/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1527 56113582093 นางสาวนพมาศ ใจประสงค์ 1730234/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1528 56113582095 นางสาวจิรภัทร สุวรรณรินทร์ 1730089/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1529 56113582096 นางสาวยุภา สุขแจ่ม 1730252/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1530 56113582097 นางสาวสุณิสา ทองธรรม 1730090/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1531 56113582098 นางสาวอัญชิสา สงวนศักดิ์ 1730091/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1532 56113582100 นางสาวเมษา ขันแก้ว 1730092/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1533 56113582101 นางสาวสุชาวดี กลิ่นเกษร 1730093/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1534 56113582107 นางสาวจุฬารัตน์ พันโสภา 1730094/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1535 56113582108 นางสาวสุวนันท์ ยอดยิ่ง 1730095/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1536 56113582109 นายพัชรพงษ์ ธาระณะ 1730312/2560 14 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1537 56113582110 นางสาววิมลรัตน์ เกิดสุวรรณ 1730096/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1538 56113582111 นางสาวอริสา มาพร้อม 1730097/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1539 56113582112 นางสาวจิรภิญญา ภู่เพ็ชร 1730313/2560 14 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1540 56113582116 นางสาวบุษกร หิริโอ 1730277/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1541 56113582118 นางสาวชลธิชา พงษ์ประมูล 1730098/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1542 56113582119 นางสาวอนงค์นาฏ หนูทอง 1730099/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1543 56113582120 นางสาววรรณพร ม่วงจันทร์ 1730278/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1544 56113582121 นางสาวฐิติมา กรุดเงิน 1730279/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1545 56113582122 นางสาวลัดดาวัลย์ สิทธิอินทร 1730100/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1546 56113582124 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริโย 1730101/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1547 56113582125 นางสาวณัฐวดี ยงยี 1730102/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1548 56113582127 นางสาวสุรนันท์ นันทวงศ์ 1730103/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1549 56113582133 นางสาวปภาวี โสรัจวงษ์เจริญ 1730104/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1550 56113582134 นางสาวปรารถนา ชื่นชม 1730105/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

30 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 31/54  หน้าถัดไป > 32 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก