พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1551 56113582135 นางสาวชาริกา วิมุติ 1730106/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1552 56113582136 นางสาวชลลดา กระต่ายขาว 1730107/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1553 56113582140 นางสาวปานตะวัน ปานปุย 1730314/2560 14 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1554 56113582143 นางสาวจุไรรัตน์ นาคเรือง 1730108/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1555 56113582144 นางสาวอรณิชา บัวคลี่ 1730109/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1556 56113582145 นางสาวทับทิม ยอดกลิ่น 1730110/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1557 56113582146 นางสาวสุชาวดี ราชทวี 1730111/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1558 56113582149 นางสาวสุปรียา พันธุ์แสง 1730315/2560 14 กันยายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1559 56113582150 นางสาวพิมธิวา ได้ด้วยเพียร 1730112/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1560 56113582152 นางสาวสิริพร แตงแช่ม 1730113/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1561 56113582153 นางสาวภัทรวดี ไกรศรี 1730114/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1562 56113582155 นางสาวนิภา ขันกสิกรรม 1730115/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1563 56113582156 นางสาวเมธิณี สังข์เงิน 1730116/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1564 56113582157 นางสาวอัญชลี นิลรัศมี 1730117/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1565 56113582158 นางสาวปิยนุช หาหลัก 1730118/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1566 56113582159 นางสาวชนมน หน่อใจ 1730119/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1567 56113582160 นางสาวสุรัตดา จอมคำสิงห์ 1730120/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1568 56113582161 นางสาวอัญชลี ทับทวี 1730121/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1569 56113582162 นายธาตรี น้อยอ่ำ 1730122/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1570 56113582163 นางสาวอัจฉรา ภู่รักษ์ 1730123/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1571 56113582164 นางสาวชุติมน จินาวงค์ 1730124/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1572 56113582166 นางสาวคนึงนิตย์ กลั่นเกษตรวิทย์ 1730125/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1573 56113582167 นางสาวอารียา ทะสวัสดิ์ 1730126/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1574 56113582168 นางสาววลัยลักษณ์ พรหมอยู่ 1730127/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1575 56113582169 นางสาวปพิชญา หิมพานต์ 1730128/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1576 56113582170 นางสาวสิริวรรณ เงินชั่ง 1730129/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1577 56113582171 นายกวีภัทร ไทรสังขโกมล 1730130/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1578 56113582172 นายกิตปกรณ์ ทะวา 1730131/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1579 56113582173 นางสาวศิริลักษณ์ คงประจักษ์ 1730132/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1580 56113582174 นางสาวอภิชญา เดโช 1730280/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1581 56113582175 นางสาวทิพย์สุคนธ์ แผ้วสถาน 1730133/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1582 56113582176 นางสาวมณีรัตน์ เชื้ออินทร์ 1730134/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1583 56113582177 นางสาวรัชนีกร วันดี 1730281/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1584 56113582178 นางสาวปิโญรส ใจรักษ์ 1730135/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1585 56113582179 นางสาวเมวิกา กอผจญ 1730136/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1586 56113582180 นางสาวศิริพร ศิริ 1730137/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1587 56113582183 นางสาววิภาภรณ์ แรงเขตรกิจ 1730138/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1588 56113582184 นางสาวรัชดา เทียนสุวรรณ์ 1730139/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1589 56113582186 นางสาวอมรรัตน์ รัตนโชติ 1730282/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1590 56113582187 นางสาวณัฐชยา กลับนุ่ม 1730140/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1591 56113582188 นางสาวสายรุ้ง บัวอินทร์ 1730141/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1592 56113582189 นายศุภกร เพ็งอุ่น 1730142/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1593 56113582191 นางสาววันนิศา สีปั้นพริ้ง 1730143/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1594 56113582194 นางสาวภานุชมินทร์ จรพันธ์ชู 1730144/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1595 56113582195 นางสาวปาริตา เคนเพชรแสง 1730145/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1596 56113582199 นางสาวชนิดา พานทอง 1730146/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1597 56113582200 นางสาวนิสาชล กลางสอน 1730283/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1598 56113582201 นางสาวเวธิกา ไร่นา 1730147/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1599 56113592001 นางสาวกนกนภา ต้นทุน 1730032/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1600 56113592003 นางสาวจารุวรรณ เผ่าชวด 1730033/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

31 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 32/54  หน้าถัดไป > 33 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก