พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1601 56113592006 นางสาวภัสสรา เทียนขาว 1730034/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1602 56113592007 นางสาวเสาวลักษณ์ อาจหาญ 1730035/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1603 56113592011 นางสาวประภาพร พิศอ่อน 1730036/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1604 56113592012 นางสาวปนัดดา จันทร์ยา 1730037/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1605 56113592016 นางสาวศุลีพร เกษวิทย์ 1730038/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1606 56113592017 นางสาวโสภิดา ร้อยลา 1730039/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1607 56113592018 นางสาวประภัสสร ประสพเนตร์ 1730040/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1608 56113592019 นางสาวศรณิกาณ์ สอนเกิด 1730041/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1609 56113592022 นางสาวสายลม สุขประเสริฐ 1730042/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1610 56113592023 นางสาวทิชารี ภู่เจริญ 1730043/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1611 56113592029 นางสาวฐิตาพร แสงทิม 1730044/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1612 56113592030 นางสาวศศินิภา อโนทัย 1730045/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1613 56113592031 นายรัตนพล โพธิ์บ่าย 1730046/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1614 56113592032 นางสาวปัทมา ปานขำ 1730047/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1615 56113592036 นางสาวฐิตา เดชบุญ 1730048/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1616 56113592040 นายวรพล สุขะเสวต 1730049/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1617 56113592042 นางสาวรัตนา แก้วยา 1730050/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1618 56113602004 นางสาวขวัญฤทัย สวนสุขา 1730394/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1619 56113602013 นางสาวศศิธร ศรีคงทน 1730395/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1620 56113602019 นางสาวพรไพลิน เพชรชนะ 1730396/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1621 56113602025 นางสาวพัชราภรณ์ ยอดสุทธิ 1730262/2560 13 มิถุนายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1622 56113612001 นางสาววราวรรณ เณรแตง 1730397/2560 8 ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1623 56113612002 นางสาวสุพรรณี เจนจบ 1730290/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1624 56113612004 นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ 1730291/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1625 56113612006 นางสาวนารินทร์ สกุณี 1730148/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1626 56113612007 นายพงษ์ศักดิ์ ขำโนนเพิ่ม 1730292/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1627 56113612008 นางสาวรัตนา ฟักโต 1730149/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1628 56113612011 นางสาวกวินธิดา ปั้นทอง 1730307/2560 29 สิงหาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1629 56113622001 นางสาววราภรณ์ บ่อมาตย์ 1930170/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1630 56113622003 นางสาวมิ่งขวัญ อิ่มสิน 1930171/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1631 56113622005 นางสาวพิชชาพร โมราสุข 1930172/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1632 56113622006 นายเสริมวิทย์ ศรีเมฆ 1930173/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1633 56113622007 นางสาวณัฏฐินี ไวกสิการณ์ 1930174/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1634 56113622010 นางสาวชลิตา แสงปรางค์ 1930175/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1635 56113622012 นางสาวบุญล้ำ คำจริง 1930176/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1636 56113622013 นางสาววลัยลักษณ์ แสงแก้ว 1930177/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1637 56113622015 นางสาวนิศารัตน์ สิงห์ลอ 1930178/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1638 56113622019 นางสาวเมทินี ยินดี 1930179/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1639 56113622020 นางสาวศิริพร แย้มสมพร 1930180/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1640 56113622021 นางสาวเบญจวรรณ บุญเกตุ 1930181/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1641 56113622025 นางสาวดวงพร แก้วพวงมี 1930182/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1642 56113622026 นางสาวกรรณิการ์ สะอาดม่วง 1930183/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1643 56113622027 นางสาวพัสวี ฟักตระกูล 1930184/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1644 56113622028 นางสาวปริศนา มานะทัศน์ 1930185/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1645 56113622029 นางสาวนลัทพร ทองขวัญ 1930186/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1646 56113622030 นายสุรพงษ์ น้อยเมือง 1930187/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1647 56113622031 นางสาวสกุลรัตน์ คงสุข 1930188/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1648 56113622032 นางสาววรรณิภา แหยมพลับ 1930189/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1649 56113622033 นางสาวสุวนันท์ อยู่งาม 1930190/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1650 56113622036 นางสาวจีรนาฎ เกิดปาน 1930191/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

32 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 33/54  หน้าถัดไป > 34 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก