พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1651 56113622038 นางสาวนิตยา พุ่มพฤกษ์ 1930192/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1652 56113622039 นางสาวนภาพรรณ ท้วมวงษ์ 1930193/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1653 56113622040 นางสาวจิตติมา เกษสุวรรณ 1930194/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1654 56113622042 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 1930195/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1655 56113632001 นางสาวกนกรัตน์ คำเรือง 1730177/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1656 56113632003 นายชัชวาลย์ โพธิ์ศรีราน 1730178/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1657 56113632004 นางสาวนิสากร เบ้าศรี 1730179/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1658 56113632006 นางสาวธนวรรณ พูลจีน 1730180/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1659 56113632007 นางสาวน้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์ 1730181/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1660 56113632008 นางสาวจิราพรรณ คงมีเงิน 1730182/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1661 56113632009 นางสาวนวลฉวี ดีสุข 1730183/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1662 56113632010 นางสาวอโนชา ใจเกื้อ 1730184/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1663 56113642001 นายปัญชะเร สดวกดี 1730208/2560 18 เมษายน 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1664 56113642002 นางสาวโกมลชนก ลือชัยราม 1730293/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1665 56113642003 นายศาศวัต บุญตาปวน 1730294/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1666 56113642006 นางสาวสุนันทนา ยะคิณี 1730295/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1667 56113642010 นางสาวศุภนิดา ไพรสิงห์ 1730285/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1668 56113642013 นายบริณต ภิมุข 1730296/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1669 56113642015 นายภูภัทร์ หาญเจริญพนา 1730297/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1670 56113642016 นายภัทรวุฒิ นาจารย์ 1730298/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1671 56113642020 นายสุพัศ ประเสริฐมา 1730299/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1672 56113642021 นางสาวกัญญา แหวนเพชร 1730300/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1673 56113642026 นางสาวประภาพร โพธิ์ปัดชา 1730301/2560 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1674 56114632005 นายพีรวัธ รักษายศ 1930125/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1675 56114632007 นางสาวบุษบา ลงเรียง 1930126/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1676 56114632008 นางสาวสุธิดา เดชปั้น 1930127/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1677 56114632009 นางสาวนันทวรรณ ปานพรม 1930152/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1678 56114632010 นางสาวสุรีรัตน์ บุญสง่า 1930153/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1679 56114632012 นางสาวพวงเพชร อินทร์พรม 1930154/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1680 56114632013 นางสาวขนิษฐา ใจจิตร 1930128/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1681 56114632015 นางสาวจิระพร ศรีสวัสดิ์ 1930155/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1682 56114632019 นางสาวมัทนา มีมา 1930129/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1683 56114632020 นางสาวจันทร์ศิลา เจนสาริกิจ 1930130/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1684 56114632023 นางสาวณัฐวดี กล้วยไม้ 1930156/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1685 56114632024 นางสาวอรพรรณ คงหอม 1930327/2560 25 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1686 56114632025 นายกฤษฐิ์ สกุลใจดี 1930131/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1687 56114632027 นางสาวฉัตรทวิกา สัตย์ชาพงษ์ 1930132/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1688 56114632030 นางสาวสุภัค หวังผล 1930133/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1689 56114632032 นางสาวดวงใจ พรรภะ 1930134/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1690 56114632033 นางสาวเบญจรัตน์ สัมฤทธิ์ 1930157/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1691 56114632035 นางสาวชลธิดา พรมรักษา 1930135/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1692 56114632040 นางสาวพรทิพย์ เกิดศิริ 1930158/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1693 56114632041 นางสาวมณฑาทิพย์ ศรีสุข 1930136/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1694 56114632043 นางสาวรัชดาภรณ์ รัตนนท์ 1930137/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1695 56114632044 นายปิติภัทร บัวขม 1930138/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1696 56114632045 นายธีรศักดิ์ พระสว่าง 1930139/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1697 56114632048 นายชัยณรงค์ เทียนทอง 1930290/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1698 56114632049 นางสาวดาราวรรณ ยศนันท์ 1930140/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1699 56114632050 นางสาวกนกพร พรมคง 1930306/2560 30 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1700 56114632054 นางสาวไพลิน ฉวีพัฒน์ 1930141/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

33 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 34/54  หน้าถัดไป > 35 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก