พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1701 56114632055 นางสาวชลาศัยมาศ ศรีชาติ 1930142/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1702 56114632056 นางสาวศุภาวรรณ ศรีรอต 1930159/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1703 56114632057 นางสาววิภาพร ทองอร่าม 1930307/2560 30 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1704 56114632059 นางสาวจารุวรรณ พึ่งดี 1930160/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1705 56114632068 นางสาวภารดา ดวงรัตน์ 1930161/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1706 56114632069 นางสาวณัฏฐนิชา เหมรักษ์ 1930360/2560 8 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1707 56114632070 นางสาวสุพัฒตรา นิชี 1930361/2560 8 ธันวาคม 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1708 56114632071 นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทับทิม 1930162/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1709 56114632073 นางสาวกัณฐิกา หงษ์เทศ 1930163/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1710 56114632075 นางสาวจิราภรณ์ ท่อนแก้ว 1930164/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1711 56114632077 นางสาวเมษิณี สิทธิพร 1930143/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1712 56114632078 นายยิ่งยศ เปลี่ยนทรัพย์ 1930144/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1713 56114632079 นางสาวศิวพร มณีรอด 1930145/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1714 56114632080 นางสาวรวิกานต์ แสงจันทร์ 1930146/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1715 56114632081 นางสาวศรินธร ไตรเนตร 1930165/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1716 56114632082 นางสาวเมษา สำราญ 1930147/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1717 56114632083 นางสาวณธมน ยอดหงษ์ 1930308/2560 30 มิถุนายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1718 56114632084 นางสาวสุภาพร รอดกำเนิด 1930166/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1719 56114632086 นางสาวพัทธนันท์ เจริญศิลป์ 1930167/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1720 56114632087 นางสาวฐิติมา นาวิชิต 1930148/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1721 56114632092 นายสุระศักดิ์ นาคสัมพันธ์ 1930149/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1722 56114632093 นายภัทริน บุสดี 1930284/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1723 56114632095 นางสาววาสนา โพธิ์ทอง 1930168/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1724 56114632099 นางสาวนิษากร กล่ำทอง 1930150/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1725 56114632102 นางสาววิลาวัณย์ ฉัตรารักษ์ 1930169/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1726 56114632109 นายอชิตะ ชุ่มชื่น 1930151/2560 18 เมษายน 2560 ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1727 56114652001 นางสาวศิริขวัญ อนุชาติ 1430081/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1728 56114652002 นางสาวธนัชพร วินิจสรณ์ 1430131/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1729 56114652003 นางสาวจิตตรา ศรีสงคราม 1430082/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1730 56114652005 นางสาวสุพรรณิกา กลิ่นฤทธิ์ 1430083/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1731 56114652009 นายนัชชา โพธิ์ทอง 1430149/2560 14 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1732 56114652010 นางสาวสมฤดี พันธ์พงษ์ 1430084/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1733 56114652011 นางสาวนลินทิพย์ สายคงดี 1430085/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1734 56114652012 นางสาวสุณิสา เฟื้อแก้ว 1430086/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1735 56114652013 นางสาวระพีพรรณ เรืองพิจิตร 1430087/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1736 56114652018 นางสาวกิตติยาภรณ์ ส้มอ่ำ 1430088/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1737 56114652019 นายประกิจ นาคลำภา 1430089/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1738 56114652020 นายพรอนันต์ เกิดแย้ม 1430090/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1739 56114652021 นางสาวนฤมล บุญยวง 1430091/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1740 56114652023 นางสาวมินตรา วางอุดม 1430092/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1741 56114652024 นางสาวรัตติกาล ยาวุฒิ 1430093/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1742 56114652025 นางสาวกมลพรรณ โลหะเวช 1430094/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1743 56114652027 นางสาวอภิวรรณ คุ้มวงษ์ 1430095/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1744 56114652031 นางสาวสกาวเดือน วงษ์โก 1430096/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1745 56114652032 นางสาวปทิตตา สีทอง 1430097/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1746 56114652039 นางสาวกนกวรรณ ปั้นนิล 1430098/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1747 56114652040 นางสาวกุลญาภา พรมเมตตา 1430099/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1748 56114652043 นายกิจจาพจน์ บุญน่วม 1430100/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1749 56114652050 นางสาวสมฤทัย สิงห์สอาด 1430101/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1750 56114652052 นางสาวอารีรัตน์ เตยหอม 1430102/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

34 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 35/54  หน้าถัดไป > 36 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก