พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1751 56114652054 นายนนท์สักการ แก้วสุวรรณ์ 1430103/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1752 56114652055 นางสาวเสาวรส เกษรเกิด 1430132/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1753 56114652056 นางสาวศุภนิดา สุขสวัสดิ์ 1430150/2560 27 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1754 56114652059 นางสาวนรีกานต์ พลอยเลิศ 1430104/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1755 56114652060 นายวีรยุทธ ดีแดง 1430105/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1756 56114652061 นางสาววริษา อุทธา 1430106/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1757 56114652064 นางสาวภารดี มีศิริ 1430107/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1758 56114652066 นายสุวพิชญ์ โพธิ์เนียม 1430108/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1759 56114652067 นายทัศนัย บัวอ่อน 1430109/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1760 56114652072 นางสาวนิสา ศรีพงษ์สุทธิ์ 1430110/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1761 56114652073 นายกนกพล ชำนิเขตรการณ์ 1430111/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1762 56114652074 นางสาวปวีณา ขุนเม่น 1430112/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1763 56114652075 นางสาวมณฑา มีศรี 1430113/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1764 56114652076 นางสาวสุกานดา วากยบรรณ์ 1430114/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1765 56114652077 นางสาวชนันญา สุขศิริ 1430115/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1766 56114652079 นายกีรติ พึ่งสิทธิ์ 1430116/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1767 56114652080 นางสาวอรติมา ขำตระกูล 1430117/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1768 56114652082 นางสาวอารี มาเยอะ 1430118/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1769 56114652088 นางสาววลัยภรณ์ สุดใจ 1430119/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1770 56114652091 นายวันชนะ ยังแหยม 1430120/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1771 56114652092 นางสาวกรกนก สุขโท้ 1430121/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1772 56114652093 นางสาวนุชสรา หงษา 1430122/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1773 56114652098 นายธนชิต บุญรัตน์ 1430123/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1774 56114652099 นางสาวปาริฉัตร หมื่นเข็ม 1430124/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1775 56114652101 นางสาวสิตานัน วงษ์จันทร์ 1430125/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1776 56114652102 นายณัฐธนฤทธ์ ต้นจันทน์ 1430126/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1777 56114652106 นางสาวทิพย์ตะวัน เอี่ยมถ้วย 1430127/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1778 56114652108 นายมณฑล นิยมสกุล 1430128/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1779 56114652111 นางสาววิภาวดี จันทร์ดี 1430129/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1780 56114652117 นายฤทธิเกียรติ ฉิมพาลี 1430130/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1781 56114662001 นางสาวณิชารีย์ ไทยสกุล 1430013/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1782 56114662002 นางสาวพรทิพย์ ครุธเครือ 1430014/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1783 56114662003 นางสาวเยาวมาศ ประชุนหะ 1430015/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1784 56114662004 นางสาวชฎาพร ป้องขันธ์ 1430016/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1785 56114662005 นางสาวฐิติมา โมราสุข 1430017/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1786 56114662007 นางสาวผการัตน์ เกิดผล 1430203/2560 18 สิงหาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1787 56114662008 นางสาวฉวีวรรณ คำดี 1430018/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1788 56114662009 นางสาวณัฐชา ช่างเขียน 1430019/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1789 56114662010 นางสาวลดาวัลย์ บุญมาก 1430020/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1790 56114662013 นายอดิศักดิ์ พาภักดี 1430021/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1791 56114662015 นางสาวอรอุมา ภาชนะปรีดา 1430022/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1792 56114662016 นางสาวกนกวรรณ เข้มพิมพ์ 1430023/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1793 56114662023 นางสาวสุนิษา สังข์เงิน 1430024/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1794 56114662027 นางสาวสุธิดา เหล็งพั้ง 1430025/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1795 56114662028 นางสาวจิดาภา ศรีสุวรรณ 1430026/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1796 56114662034 นางสาวจันทร์จิรา นิลสนธิ 1430027/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1797 56114662035 นางสาวจันทร์ทิมา วอนขำ 1430028/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1798 56114662036 นางสาวธิดารัตน์ ใยเย็น 1430029/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1799 56114662042 นางสาวศุภรัตน์ แตงโสภา 1430030/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1800 56114662046 นางสาวจันทิมา คำแท่ง 1430031/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

35 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 36/54  หน้าถัดไป > 37 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก