พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1801 56114662047 นางสาวกนกพร สุขศิริ 1430032/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1802 56114662050 นางสาวดวงเดือน สืบอ่อน 1430033/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1803 56114662051 นางสาวรัชนก บุญคำ 1430034/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1804 56114662052 นางสาวปณิตา กันต์นิกูล 1430035/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1805 56114662053 นางสาวปฏิญญา ทนงจิต 1430036/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1806 56114662058 นายคณิน บุญธรรม 1430037/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1807 56114662060 นายวันเฉลิม สุขสำราญ 1430038/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1808 56114672001 นายพีระพัฒน์ ช้างเจิม 1430039/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1809 56114672002 นางสาวสุจินันท์ ทองจันทึก 1430040/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1810 56114672003 นางสาวอารีรัตน์ ชิณสา 1430041/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1811 56114672004 นางสาวภาวิดา กฤษวงษ์ 1430042/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1812 56114672005 นางสาวกาญจนา เงินยิ่ง 1430043/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1813 56114672007 นายธนวัต อุดฝั้น 1430044/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1814 56114672013 นายจตุพร เกิดลอย 1430045/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1815 56114672015 นายจตุพล รอดเจริญศักดิ์ 1430046/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1816 56114672017 นางสาวทิฆัมพร แสงราวี 1430047/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1817 56114672018 นางสาวอนุชตรา จำปาทอง 1430271/2560 16 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1818 56114672019 นางสาวชมพูนุท บำรุงศรี 1430048/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1819 56114672022 นางสาวจำลอง พรหมชาติ 1430049/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1820 56114672023 นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มเจริญ 1430050/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1821 56114672032 นางสาววราภรณ์ คงพันธ์ 1430051/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1822 56114672033 นายธนกร ยอดสุทธิ 1430052/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1823 56114672037 นางสาวชนิญญา ปิ่นสกล 1430053/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1824 56114672039 นางสาวศิวพร อ่อนนวล 1430054/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1825 56114672041 นายธีรวัฒน์ ธีรานุตร 1430055/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1826 56114672043 นางสาวอรนุช ไทยวงษ์ 1430056/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1827 56114672044 นายยุทธนา คุ้ยต่วน 1430057/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1828 56114672047 นายอรรถพงษ์ ทาษา 1430058/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1829 56114672049 นายประกฤษฎิ์ ศรีทอง 1430059/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1830 56114672052 นายปิติพัฒน์ ทองดี 1430060/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1831 56114672054 นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 1430061/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1832 56114672057 นางสาวทิพย์สุดา ขุนศรี 1430062/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1833 56114672058 นางสาววันวิสาข์ บุญสระนะ 1430063/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1834 56114672059 นายนพปฎล นุชน้อมบุญ 1430064/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1835 56114672060 นายพุฒิพงศ์ จันทร์อิ่ม 1430065/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1836 56114672061 นางสาวอนงค์ สามเรืองศรี 1430066/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1837 56114672064 นางสาวสุวิมล ลายคราม 1430273/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1838 56114672065 นายชูเกียรติ ก้อนคำบา 1430067/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1839 56114672066 นางสาววชิราภรณ์ มหาโพธิ์ 1430068/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1840 56114672067 นางสาวนวรัตน์ พุ่มกล่อม 1430069/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1841 56114672068 นางสาวปาริฉัตร แตงสุข 1430070/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1842 56114672069 นายสุทัศน์ อ่อนจันทร์ 1430071/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1843 56114672071 นายปรัชญา แป้นสุวรรณ์ 1430072/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1844 56114672072 นางสาวสุภาพร ควรมี 1430073/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1845 56114672075 นางสาวศศิธร อำนาจ 1430074/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1846 56114672076 นายพีระพันธ์ วงษ์ภา 1430075/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1847 56114672077 นางสาววรรณิกา เที่ยงแขม 1430076/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1848 56114672079 นายทินภัทร บุตรศรี 1430077/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1849 56114672081 นางสาวมาริสา อิ่มแจ้ง 1430078/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1850 56114672082 นางสาวจงกล จีนคล้าย 1430079/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

36 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 37/54  หน้าถัดไป > 38 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก