พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1851 56114672084 นางสาววิลาวรรณ หมื่นพรมมา 1430151/2560 27 มิถุนายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1852 56114672085 นายณัฐพันธ์ บัวแก้ว 1430080/2560 18 เมษายน 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1853 56114682016 นางสาวอาจรีย์ เผือกจีน 1430274/2560 17 ตุลาคม 2560 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1854 56114702029 นางสาวสิรินทรา เอี่ยมสมาน 1430292/2559 20 กันยายน 2559 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี
1855 56114712002 นางสาวธนาภรณ์ คชชัย 1330037/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1856 56114712003 นางสาวอชิรญาณ์ สุหงษา 1330038/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1857 56114712004 นางสาวปณิฏฐา มะโนรินทร์ 1330039/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1858 56114712005 นางสาวอภิชญา อุ่ยสันติศักดิ์ 1330040/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1859 56114712006 นางสาวมัลลิกา คงไทย 1330041/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1860 56114712007 นางสาวรังรอง รังสิพลกุล 1330042/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1861 56114712008 นางสาวแคทรียา สุขอร่าม 1330006/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1862 56114712009 นางสาวนิศารัตน์ พรมเจริญ 1330007/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1863 56114712012 นางสาววิชุนันทา สุขีโสตร์ 1330043/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1864 56114712013 นายกฤตนัย ครุฑจันทร์ 1330077/2560 29 สิงหาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1865 56114712014 นายราเมศว์ จารุวรรณ์ 1330044/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1866 56114712015 นางสาวสุธิรา สุขสุวรรณ 1330064/2560 6 มิถุนายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1867 56114712016 นางสาวจิรนันท์ ภูผา 1330045/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1868 56114712017 นางสาวพรวิมล ปรีชา 1330069/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1869 56114712018 นางสาวสุวลักษณ์ มั่นศักดิ์ 1330008/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1870 56114712019 นายพงษ์ธนศักดิ์ พงพะกิจ 1330046/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1871 56114712020 นางสาวสุธาสินี ขำเส็ง 1330062/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1872 56114712025 นายอุกฤษฏ์ ธรามานิตย์ 1330070/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1873 56114712027 นางสาวนันทนี เผือกพ่วง 1330047/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1874 56114712028 นางสาวอักศร สดศรี 1330080/2560 25 ตุลาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1875 56114712029 นางสาวกาญจนาณัฐ พัตตานนท์ 1330048/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1876 56114712030 นางสาวชไมพร บัวรอด 1330078/2560 29 สิงหาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1877 56114712031 นางสาวจุฑาภรณ์ ลิ้มเจริญ 1330009/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1878 56114712032 นางสาววริยา ปู่ประเสริฐ 1330065/2560 6 มิถุนายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1879 56114712034 นางสาวธัญญาเรศ ภู่มณี 1330071/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1880 56114712035 นางสาวจิราภรณ์ ชำนาญไพร 1330027/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1881 56114712038 นางสาวเกษมณี ฤกษ์ทวี 1330010/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1882 56114712041 นางสาวรัตนา มูลน้ำอ่าง 1330028/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1883 56114712044 นายกฤษฎา เดชจุ้ย 1330072/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1884 56114712046 นายกฤช หุ่นธานี 1330049/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1885 56114712049 นางสาวสุธิดา ยินดี 1330050/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1886 56114712050 นางสาวชลธิชา เรืองชัย 1330079/2560 29 สิงหาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1887 56114712053 นางสาวสุภาวดี บัวห่อ 1330066/2560 6 มิถุนายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1888 56114712056 นางสาวชาลิณี ต่ายก้อนทอง 1330011/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1889 56114712057 นายเทพฤทธิ์ สุดตา 1330067/2560 25 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1890 56114712058 นางสาวชุติมณฑน์ มานะไพศาลวรกุล 1330012/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1891 56114712059 นางสาวนิสากรณ์ ผาแสง 1330013/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1892 56114712062 นางสาวกรรณิการ์ ศรีมีบุญ 1330014/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1893 56114712063 นายอรรถพล โลหะ 1330029/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1894 56114712064 นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง 1330085/2560 4 ธันวาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1895 56114712071 นางสาวอรุณวรรณ ภูงาม 1330073/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1896 56114712072 นางสาวศิริวรรณ บุญบาง 1330074/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1897 56114712073 นางสาวธนาภร ทองคำพูล 1330063/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1898 56114712075 นางสาวกาญจนณัฐ ฤทธิ์มะหันต์ 1330081/2560 25 ตุลาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1899 56114712079 นายตระกนต์ธีร์ ธูปบูชา 1330051/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1900 56114712080 นายอัยการ เจกวงษ์ 1330052/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี

37 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 38/54  หน้าถัดไป > 39 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก