พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


รายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ค้นหาจาก  เลขประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ  นามสกุล  ปริญญา  ทั้งหมด
พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา   

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
หมายเหตุ รายชื่อที่แสดงนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับตามผู้เข้ารับ หากข้อมูลไม่แสดงรายการทั้งหมดคลิกปุ่ม "ค้นหา/ทั้งหมด" ที่ด้านบนนี้  กลับเมนูหลัก
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เลขที่ปริญญาบัตร วันสำเร็จการศึกษา ปริญญา เกียรตินิยม/ปริญญา
1901 56114712082 นายมงคล คชรัตน์ 1330030/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1902 56114712084 นางสาวกัญญาภรณ์ ทองนนท์ 1330031/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1903 56114712085 นายพัชระ เทียนกอน 1330015/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1904 56114712086 นางสาวประภาพรรณ มั่นใจ 1330032/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1905 56114712088 นายจุฑาธิปกรณ์ อ่อนสุริยา 1330053/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1906 56114712089 นางสาวบุษรัตน์ คีรีวรรณ 1330016/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1907 56114712090 นางสาวญาณิศา ทองสุข 1330017/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1908 56114712091 นายภูมิภัทร จันทร์เชย 1330068/2560 13 กรกฎาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1909 56114712092 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรกำแหง 1330054/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1910 56114712093 นางสาวธัญย์ชนก อุดมศิลป์ 1330055/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1911 56114712094 นายชัยภัทร เรืองมาลัย 1330018/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1912 56114712095 นางสาวณิชาพร พรมทอง 1330019/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1913 56114712097 นางสาวปทุมทิพย์ พิลึก 1330020/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1914 56114712098 นางสาวจุฑารัตน์ สุคันธกุล 1330021/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1915 56114712099 นางสาวสุชาดา ต่วนชะเอม 1330022/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1916 56114712100 นางสาวกุลจิรา หงษ์เกิด 1330023/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1917 56114712103 นางสาวปนัดดา อ่วมเจริญ 1330024/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1918 56114712109 นางสาวศจี เหมือนพรรณ 1330025/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1919 56114712111 นายอรรถพล ฉิมพลี 1330056/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1920 56114712118 นายกิตติพิชญ์ นครเขตต์ 1330033/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1921 56114712119 นางสาวฐิติมา อินหอม 1330057/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1922 56114712124 นายพิชญะ คุณพิพัฒน์กุล 1330058/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1923 56114712125 นายชุติกานต์ อนวัช 1330082/2560 25 ตุลาคม 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1924 56114712127 นายธีระพงษ์ บุญเปลี่ยน 1330026/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1925 56114712133 นายศรัณย์ภัทร พานนุ่ม 1330034/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1926 56114712137 นางสาวอัญชลีพร อินทะกนก 1330035/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1927 56114712152 นางสาววัลลภา พิมประสาร 1330036/2560 18 เมษายน 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1928 56114732001 นางสาววิภารัตน์ ถิ่นคำบง 2030001/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1929 56114732002 นางสาวสุทธิดา เมฆวิมานลอย 2030002/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1930 56114732004 นางสาวพัชรี ยงเขตกิจ 2030003/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1931 56114732005 นางสาวสิริมา ศรีอริยานนท์ 2030004/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1932 56114732006 นางสาวภัณฑิรา บุญทา 2030005/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1933 56114732007 นางสาวศิริพร ศรีรอด 2030006/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1934 56114732008 นายทินกร แป้นเพ็ชร 2030007/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1935 56114732010 นางสาวปนัดดา ปีนะภา 2030008/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1936 56114732011 นางสาวรวิวรรณ กุลใย 2030009/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1937 56114732012 นางสาวสาวิตรี กิติมา 2030010/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1938 56114732013 นางสาวปภาดา ครองสัตย์ 2030011/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1939 56114732014 นางสาวปิยธิดา บุญช่วย 2030012/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1940 56114732015 นายกรดล สุขสงวน 2030013/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1941 56114732016 นางสาวพีชยา กลัดกล่ำ 2030014/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1942 56114732017 นายปัณณวิชญ์ สมนึก 2030015/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1943 56114732018 นางสาวณัฐสุภา วิทยเจียกขจร 2030016/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1944 56114732019 นางสาวกมลพัทร คงพันธ์ 2030017/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1945 56114732021 นางสาวศิริพร เงินบำรุง 2030018/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1946 56114732022 นางสาวอังคณา ยอดวัตร 2030019/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1947 56114732023 นางสาวมิ่งขวัญ ฆ้องกังวาน 2030020/2560 18 เมษายน 2560 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี
1948 56114742048 นางสาวกรรณิการ์ จวนสาง 1530035/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1949 56114742117 นางสาวแก้วใจ ตาทิพย์ 1530001/2560 31 มกราคม 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี
1950 56114742125 นายคมเพชร เจริญสุข 1530037/2560 25 เมษายน 2560 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี

38 < หน้าก่อนหน้า กำลังแสดงหน้าที่ 39/54  หน้าถัดไป > 40 -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
 กลับเมนูหลัก